ܒܛܘܝܒܐ ܟܢܫܝܐ ….  ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܠܝܬܝܐ ܚܬܡ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ

ܦܝܫܠܗܘܢ ܚܬܝܡܐ ،  ܒܪܡܫܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ 13 ܢܝܣܢ 2023 ،  ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ ܗܘ ܟܡ ܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ،  ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܕܪܓܐ، ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ ܠܡܬܚܐ ܡܢ 11 – 13 ܢܝܣܢ ܩܐܡܝܐ.

ܘܫܘܪܐܠܗ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗ ܒܐܘܦܪܝܬ  ܙܡܝܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕ(ܒܗܪܐ ܥܠ ܝܪܬܘܬܢ) ،  ܒܬܪ ܗܕܟ ܓܠܚ̈ܐ ܦܠܟܠܘܪ̈ܝܐ ܪ̈ܩܕܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܝܗܠ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܠܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܥܕܥܐܕܐ،  ܝܗܠܐ ܕ( ܥܫܬܪ) ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܪܘܣܝܐ ،  ܝܗܠܐ ܕ( ܒܪܡܝܐ)  ܡܢ ܒܝܬ ܙܠܝܢ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ،  ܝܗܠܐ ܕ (ܐܬܘܪ) ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܐܪܡܝܢܝܐ،  ܥܡ ܝܗܠܐ ܕ( ܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ) ܢܩܘܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ .

ܘܚܒܫܠܗ ܙܘܝܚܐ ܚܘܬܡܝܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܡܩܪܒܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܝܗܝ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܡܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ( ܢܝܢܘܣ ܐܕܘܪ ،  ܦܘܐܕ ܙܡܪܐ،  ܬܘܢܝ ܓܒܪܐܝܠ،   ܐܫܘܪ ܕܘܝܕ ،  ܡܐܕܠܝܢ ܐܝܫܘ) ،  ܥܡ ܢܘܩܙܐ ܕ( ܙܘܪܢܐ ܘܕܗܘܠܐ) ،  ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܚܙܝܐ ܫܘܬܦܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܡܛܝܒܐ ܒܡܩܪܒܬܐ ܕܪ̈ܩܕܐ ܦܠܟܠܘܪ̈ܝܐ.

ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫܠܗ ܙܘܝܚܐ ܥܕܥܐܕܐ ܐܡܢܝܐ ܫܩܝܠܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܢܗܪܝܢܝܬܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ( ܒܝܬܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܠܒܘܫ̈ܐ) ܢܩܘܦܐ ܠܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܕܝܪܘܬܐ ܘܥܬܩ̈ܐ ܥܝܪܩܝܬܐ،  ܗܘ ܕܡܘܙܝܕܠܗ ܠܥܕܥܐܕܐ ܚܕ ܛܒܥܐ ܦܠܟܠܘܪܝܐ ܚܒܝܟܐ ܒܚܘܕܬܐ ܘܫܩܝܠܐ ܡܢ ܥܘܡܩܐ ܕܡܕܝܢܝܘ̈ܬܐ ܢܗܪ̈ܝܢܝܐ ܡܢ ܒܒܠ ܘܐܫܘܪ ܘܢܝܢܘܐ.

ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܡܠܗ ܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܕ “ܥܕܥܐܕܐ ܗܢܐ ܦܝܫܠܗ ܚܕ ܥܝܕܐ ܫܢ̄ܬܢܝܐ ܦܝܫ ܥܒܝܕܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܗܝ ܒܕ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ “،  ܘܚܘܬܬܠܗ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬܠܗ ܛܘܝܒܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܚܘܕܪ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܡܛܟܣܝ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܘܥ̈ܕܬܐ ܡܝܩܪ̈ܐܠܡܩܪܒܬܐ ܕܡܢܕܝ ܒܫ ܛܒܐ ܠܥܡܢ.

ܘܚܩܪܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܡܡܠܗ ܥܠ ܟܠ ܡܢ ܕܣܢܕܠܗ ܘܦܫܛܠܗ ܐܝܕܐ ܕܥܘܪܢܐ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܕܗܢ ܥܕܥܐܕܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܪܫܢܘܬܐ ܘܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܠܓܪܗܿ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܢܝ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ،  ܘܡܛܘܝܡܢܗ ܐܦ ܗܕܟ ܠܓܪܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܟܠܕܝܬܐ ܘܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܟܠܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܬܫܡܫܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܫܘܬܦܠܗܘܢ ܒܢܨܝܚܘܬܐ ܕܗܢ ܦܘܠܚܢܐ.

ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܦܘܠܓ̄ܝܐ ܕܘܪ̈ܥܐ ܕܡܝܩܪܢܘܬܐ ܠܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܐܢܝ ܕܣܢܕܠܗܘܢ ܘܪܥܐܠܗܘܢ ܥܒܕܬܐ ܕܗܢ ܥܕܥܐܕܐ ܫܢ̄ܬܢܝܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ.

ܘܦܝܫ  ܕܟܝܪܐ ،  ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܛܘܟܣܠܗܿ ܥܕܥܐܕܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܡܬܚܐ ܡܢ ( 11 – 13 ) ܢܝܣܢ 2023 ܒܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ،  ܥܡ ܥܒܘܕܘܬܐ ܕܫܘܩܐ ܝܪܬܘܬܢܝܐ ܗܘ ܕܝܗ̄ܘܐ ܦܬܝܚܐ ܒܝܘܪܟܐ ܕܝܘܡ̈ܐ ܕܥܕܥܐܕܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap