ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ… ܘ ܘܐܦܩܐ
ܐܟܕ ܡܘܪܕ

(ܡܲܩܪܵܒܼܬܵܐ) ܘܓܵܘ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܥܝܼܪܩܵܝܵܐ(4) ܡܠܘܿܐܵܐ ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܼܠܸܗ ܒܚܒܼܵܫܵܐ ܥܲܠ ܙܕܩܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩܵܝܸܐ ܒܡܵܠܲܦܬܵܐ ܕܒܢܘܿܢܲܝܼ̈ܗ ܒܗܵܢ ܠܹܫܵܢܵܐ.ܘܪܒܸܝܸܥܵܐܝܼܬ ܡܼܢ ܝܵܬܼ ܡܠܘܿܐܵܐ ܕܠܹܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܝܼܠܸܗ ܠܹܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ …

ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ… ܘ ܘܐܦܩܐ
ܐܟܕ ܡܘܪܕ

Read More »

ܡܠܬܐ ܒܙܒ̣ܢܐ ܕܕܥܒܪ ܡܬܚܡܐ ܘܗܘܓܝܗ݁

ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ ”ܒܢܹܐ ܠܘܿܢ ܗܘܼܓܵܝܵܐ ܕܝܼܵܝ ܥܲܠܔ ܩܵܠܵܐ ܘܪܸܬܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠܔ ܥܸܩܪܵܐ ܘܫܸܪܫܵܐ ܕܗܹܡܸܙܡܵܢ. ܘܡ̣ܢ ܬܵܡܵܐ ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ݁ ܕܐܝܼܬܠܲܢ ܐܸܕܝܘܿܡ ܬܠܵܬܵܐ ܗܘܼܓܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܙܵܘܕܵܐ …

ܡܠܬܐ ܒܙܒ̣ܢܐ ܕܕܥܒܪ ܡܬܚܡܐ ܘܗܘܓܝܗ݁ Read More »