“ܐܘܓܼܢܐ” ܡܫܘܬܦ ܓܘ ܠܡܕܐ ܐܟܕܝܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܬܪܝܢܐ ܓܘ ܠܒܼܢܢ

ܦܬܚܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܟܝܐ ܘܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܟܣܝܬܐ ܡܪܝ “ܐܓܼܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ” ، ܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 23 ܐܝܪ 2024، ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܟܕܝܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܬܪܝܢܐ، ܗܘ ܕܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܠܡܬܚܐ ܡܢ 23-25 ܐܝܪ ܩܐܡܝܐ، ܓܘ ܡܫܪܝܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܥܕܬܐ ܓܘ ܥܛܫܐܢܐ ܒܠܒܢܢ.

ܘܐ̄ܬܝܠܗ ܠܘܡܕܐ، ܗܘ ܝܠܗ ܒܫܡܐ (ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ)، ܒܛܘܣܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܐܠܡܓ̰ܪܝ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܩܢܛܪܘܢ ܕܡܕܢܚܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܟܕ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘܗ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܨܘܝ̈ܐ ܘܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܓܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܘܕܪܫܝ ܒܡܬܚܐ ܕܝܬܒܝ̈ܬܗ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ ܒܡܕܢܚܝ̈ܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ، ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܐܝܩܘܢܘܡܝܐ، ܥܡ ܩܪ̈ܝܬܐ ܓܘ ܥܩܪ̈ܐ ܘܛܘܝܒܐ ܘܕܥܬܝܕ.

ܘܦܝܫ ܡܦܘܠܓ̄ܝܐ ܠܘܡܕܐ ܠܐܪܒܥܐ ܣܪ̈ܢܐ ܐܣܝ̈ܐ ( ܣܪܢܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ، ܣܪܢܐ ܕܝܡܘܓܼܪܦܝܐ، ܣܪܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܘܒܚܪܬܐ ܣܪܢܐ ܐܝܩܘܢܘܡܝܐ)، ܟܕ ܐܝܬܠܗܘܢ ܣܒܪܐ ܩܝܡܢ̈ܐ ܥܠ ܠܘܡܕܐ ܕܡܛܝ ܠܕܪ̈ܫܝܬܐ ܓܘ ܐܪܒܥܐ ܣܪ̈ܢܐ ܕܠܘܡܕܐ، ܓܠܝ (ܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܡܫܝܚ̈ܐ ܓܘ ܫܒܝܠܐ ܡܕܝܢܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܕܐܝܟ ܡܨܝܢܬܐ ܕܓܠܝܬܝܗܝ، ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܬܫܥܝܬܢܐܝܬ، ܡܨܝܢܘܬܐ ܕܚܫܠܬܐ ܕܛܘܝܒܐ ܥܠ ܐܣܐ ܕܒܪ ܐܬܪܝܘܬܐ ܠܟܠ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܓܘ ܨܚܚܐ ܢܡܘܣܝܐ ܘܥܒܕܐ ܫܪܝܪܐ، ܘܒܚܪܬܐ ܓܪܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܩܐܡܝܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܦܠܣܛܢ، ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ ܥܠ ܡܫܝܚܝ̈ܐ).

ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܥܒܘܕ̈ܘܬܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܠܘܡܕܐ، “ܟܐܬܘܠܝܟܘܣ ܒܝܬ ܟܝܠܝܟܝܐ ܪܒܐ” ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ ܟܐܬܘܠܝܟܘܣ “ܐܪܐܡ ܩܕܡܝܐ”، ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܟܐܬܘܠܝܟܘܣܝܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ “ܫܐܗܐܢ ܣܐܪܟܝܣܝܐܢ”، ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܓ̰ܒܝܠ ܘܐܠܒܪܬܪܘܢ ܘܢܩܝܦܘ̈ܬܝܗܝ ܕܪ̈ܗ̄ܘܡܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ” ܣܠܘܐܢ ܡܘܣܐ، ܡܠܘܟܼܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܡܪܝ “ܬܐܘܦܝܠܘܝ ܓ̰ܘܪܓ̰ ܨܠܝܒܐ”، ܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܪܝ ” ܣܘܝܪܝܘܣ ܪܘܓ̰ܝܗ ܐܚܪܣ”، ܘܡܢܝܢܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܡܢ ܡܝܛܪ̈ܦܘܠܝܛܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܐ ܕܒܝܪܘܬ ܘܡܪ̈ܥܝܬܐ ܠܒܢܢܝ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ.

ܘܐܦ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܠܘܡܕܐ، ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܝܪܩ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܘܡܛܦܣܢܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܡܬܘܬܒ̈ܐ ܠܒܢܢܝܐ ܐܝܙܕܐ “ܐܣܐܡܐ ܚܫܐܒܿ”، ܡܠܘܟܼܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܕܝܦܠܘܡܛܝܩܝܘܬܐ ܓܘ ܘܙܝܪܘܬ ܒܪ̈ܝܬܐ ܗܢܓܼܪܝܬܐ “ܡܐܪܟ ܐܪܣܝܟܝ”، ܢܛܪ ܐ̄ܪܙܐ ܕܕܘܠܬܐ ܗܢܓܼܪܝܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܪ̈ܕܝܦܐ ܩܢܨܠܐ ܗܢܓܼܪܝܐ ܓܘ ܠܒܢܢ “ܙܘܠܬܐܢ ܦܘܕܘܪ”، ܩܝܡܢܐ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܘܪܝܼܝܬܐ ܓܘ ܠܒܢܢ “ܥܠܝ ܕܓܼܡܐܢ”، ܥܡ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܡܢ ܝܨܘܦ̈ܐ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ.

ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܟܝܐ ܘܟܠܗ ܡܕܢܚܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܟܣܝܬܐ ܡܪܝ “ܐܓܼܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ”، ܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܘܬܚܐ، ܡܘܝܕܥܠܗ ܓܘܗ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܠܘܡܕܐ، ܘܪܡܙܠܗ ܓܘܗ ܥܠ (ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܗܕ ܬܦܩܬܐ ܐܟܕܝܡܝܬܐ ܗܝ ܕܐܝܬܠܢ ܣܒܪܐ ܕܝܨܦܝ ܒܘܨܝ̈ܗ ܛܝܡܢ̈ܐ ܥܠ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܗܕ ܡܕܢܚܐ ܥܙܝܙܐ ܗܘ ܕܦܝܫ ܡܚܘܫܒܢܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܫܘܪܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐ̄ܢܫܝܬܐ”.

ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐܡܪܐ: ( ܐܚܢܝ ܕܝܢܢ̈ܐ ܝܗ̄ܘܚ ܠܐܒܗܬܝ̈ܢ ܒܗܢ ܡܕܢܚܐ ܘܐܦ ܠܝܘܒܠ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ، ܕܕܥܪܘܚ ܠܝܪܬܘܬܢ ܘܡܕܝܢܝܘܬܢ ܐܢܝ ܕܟܡ ܒܢܝܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܢܩܘܦ̈ܐ ܒܗܕ ܦܢܝܬܐ، ܘܡܘܓܪܫܠܗܿ ܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܠܟܠ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ)، ܘܫܘܪܪܠܗ ܕܢܝܫܢ ܝܠܗ ܡܢ ܕܥܪܬܐ ܠܝܪܬܘܬܢ ܘܡܕܝܢܝܘܬܢ ( ܕܝܠܦܚ ܡܢܝܗܝ ܘܡܗܕܚ ܫܒܝܠ ܕܕܥܬܝܕܢ ܕܐܝܬܒܗ ܛܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܢ ܗܘ ܕܝܠܗ ܒܫ ܛܝܡܢܐ ܕܩܢܝܠܗ ܐܬܪ̈ܘܬܝܢ. ܘܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗ ܐܬܪܐ ܚܠܦ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܐܢܝ ܕܐܙܠ ܐܠܝܗܝ ܐܠܝܨܐܝܬ).

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܠܘܡܕܐ ܐܟܕܝܡܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܦܝܫ ܡܛܘܟܣܐ ܫܢ̄ܬܝܬ ܒܝܕ ܩܢܛܪܘܢ ܐܠܡܓ̰ܪܝ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܩܢܛܪܘܢ ܕܡܕܢܚܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap