“ܐܘܓܼܢܐ” ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܟܠܕܝܐ ܓܘ ܣܝܕܢܝ

ܣܥܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܫܒܬܐ 15 ܚܙܝܪܢ 2024، ܒܚܒܪܘܬܐ ܕܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܚܒܫܠܗܿ ܟܠ ܡܢ “ܐܕܝܒ ܓܘܓܐ”، “ܥܐܕܠ ܕܢܘ”، “ܡܕܚܬ ܐܠܒܐܙܝ”، ܠܡܕܪܫܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܟܠܕܝܐ ܓܘ ܡܕܝ̄ܢܬܐ ܕܣܝܕܢܝ ܐܘܣܬܪܠܝܬܐ، ܗܝ ܕܚܒܫܐ ܩܘܪܒܐ ܕ(200) ܝܠܘܦ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ.

ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܣܩܒܠܬܐ ܕܡܫܕܪܘܬܐ ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܕܡܕܪܫܬܐ “ܡܝܣܘܢ ܝܠܕܐ”ܘܟܕܝܪ̈ܐ ܡܕܪ̈ܫܢܘܬܢܝܐ، ܟܕ ܟܪܟܼܠܗܿ ܡܫܕܪܘܬܐ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܕܪܫܬܐ ܘܚܙܐܠܗܿ ܢܘܣܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܓܘܗܿ، ܘܡܘܥܒܪܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܥܠ ܕܡܝܪܘܬܗ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܘܩܘܠܣܠܗ ܥܠ ܦܘܠܚܢܝ̈ܗܝ، ܘܫܘܪܪܠܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܐܬܝܢܐ ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܠܢܛܪܬܗ ܘܥܠ ܝܪܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܡܢ ܬܠܩܬܐ ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܐ ܪ̈ܚܩܐ ܡܢ ܐܬܪܐ.

ܘܪܡܙܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܣܘܘܕܗ ، ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܓܠܘܬܐ ، ܒܢܝܫܐ ܕܛܘܪܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܝܡܝܐ ܘܛܘܪܢܬܗ ܒܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܬܡܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap