“ܐܘܓܼܢܐ” ܬܦܩ ܒܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܣܝܕܢܝ

ܬܦܩܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ 14 ܚܙܝܪܢ 2024، ܒܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ، ܒܡܬܚܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗ ܠܡܫܪܝܝܗܝ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܦܝܪܦܝܠܕ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܣܝܕܢܝ ܐܘܣܬܪܠܝܬܐ، ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܣܩܒܠܬܗ ܪܫ ܡܘܬܒܐ “ܗܘܪܡܙ ܫܐܗܝܢ”.

ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕ”ܐܘܓܼܢܐ” ܒܣܥܘܪܘܬܗ، ܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܚܒܫܠܗܿ ܟܠ ܡܢ “ܐܕܝܒ ܓܘܓܐ”، “ܥܐܕܠ ܕܢܘ”، “ܡܕܚܬ ܐܠܒܐܙܝ”، ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܘܛܘܪܢܬܗ ܒܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ”ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ، ܘܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܡܬܐ ܕܨܒܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܛܘܪܢܬܗܿ ܒܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܬܡܐ، ܘܣܕܝܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܢ ܠܥܒܕܬܐ ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ، ܗܘ ܕܒܥܝܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܛܪܬܗ ܒܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap