“ܐܘܓܼܢܐ” ܬܦܩ ܒܣܥܘܪܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܢܝܘܙܠܢܕܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ

ܣܥܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ 14 ܚܙܝܪܢ 2024، ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܢܝܘܙܠܢܕܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ، ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܣܩܒܠܬܗ ܣܥܘܪܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܡܪܝ “ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܓ̰ܪܓ̰ܝܣ ܐܠܩܣ ܡܘܣܐ”.

ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕ”ܐܘܓܼܢܐ” ܒܣܥܘܪܘܬܗ، ܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܚܒܫܠܗܿ ܟܠ ܡܢ “ܐܕܝܒ ܓܘܓܐ”، “ܥܐܕܠ ܕܢܘ”، “ܡܕܚܬ ܐܠܒܐܙܝ”، ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ، ܥܡ ܣܘܘܕܐ ܚܕܪ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܒܐܬܪܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܡܬܚܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ، ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܓܠܘܬܐ ، ܒܢܝܫܐ ܕܛܘܪܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ.

ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܪܝ “ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܓ̰ܪܓ̰ܝܣ ܐܠܩܣ ܡܘܣܐ” ܠܡܫܕܪܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ، ܢܘܣܟܼܐ ܡܢ ܫܫܠܬܗ ܟܬܝܒܝܬܐ ܚܕܬܐ (رباعية الثمانين ) ܒܬܠܬܐ ܣܗܡ̈ܗܿ ܛܒܝܥ̈ܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap