ܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܡܛܝܡܢ ܥܡܠ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܡܩܝܡܬܐ ܕܙܘܝܚܗ ܓܘ ܐܪܒܝܠ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 10 ܬܡܘܙ 2024، ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܡܫܕܪܘܬܐ ܡܢ ܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܒܓܕܝܕܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܐܒܐ “ܕܪܝܕ ܒܪܒܪ”.

ܘܐ̄ܬܝܠܗܿ ܣܥܘܪܘܬܐ ܠܛܝܡܢܬܐ ܕܥܡܠ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܘܩܒܠܬܗ ܒܫܝܢܐ ܠܡܩܝܡܬܐ ܕܙܘܝܚܗ ܡܘܣܝܩܝܐ، ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܓܘ 26 ܡܢ ܚܙܝܪܢ ܥܒܝܪܐ، ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܡܘܣܝܩܐ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܝܫܘܐ ܢܩܝܦܐ ܠܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ.

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܬܦܩܬܐ، ܕܡܕܒܝܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ، ܗܘ ܕܫܩܠܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܡܘܣܝܩܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܢܝܬܗ ܠܝܘܒܠ̈ܐ ܐܬܝܢ̈ܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܩܒܠ ܗ̈ܘܐܠܗܿ ܒܫܝܢܐ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ، ܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܒܚܕ ܙܘܝܚܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܡܘܣܝܩܐ World Music Day ܗܘ ܕܢܦܠ ܒܣܝܩܘܡ 21 ܚܙܝܪܢ ܡܢ ܟܠ ܫܢ̄ܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap