ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܣܥܪܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘܿ ܪܡܙܝـܼ ܐܘܿܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܚܒܫܠܗܿ “ܝܥܩܘܿܒܼ ܓܝܼܘܪܓܝܼܣ” ܚܠܦ ܢܛܪ ܐ̄ܪܙܐ ܓܘܢܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܘܥܡ “ܣܡܝܼܪ ܐܦܪܝܡ ” ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܩܢܛܪܘܢܝܬܐ ܒܙܘܥܐ، ܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 14 ܐܝܠܘܼܠ 2022 .
ܘܡܘܩܪܒܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܿܪܬܐ ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܝܩܪܐ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܘܚܩܪܗܿ ܒܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܼܘܿܕܘ̈ܬܐ ܓܠܝ̈ܐ ܐܢܝ ܡܛܟܣܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܬܚܐ ܟܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗܿ ܚܕܬܐ، ܘܪܡܙܠܗܿ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗܿ ܒܟܡܝܘܬܐ ܘܐܕܫܝܘܬܐ. ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܝܩܪ̈ܐ ܣܥܘܪ̈ܐ ܥܠ ܗܘܢܝܝ̈ܗܝ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܠܚܘܦܛܐ ܪܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܙܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap