ܐܝܙܓܕܘ.ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܥܪܐ ܫܘܬܼܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܓܘ ܕܗܘܿܟ

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܡܗ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܡܝܩܪܐ “ܪܐܕ ܓ̰ܪܓ̰ܝܼܣ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ / ܕܗܘܟ ، ܘܡܝܩܪܐ ” ܦܘܐܕ ܫܡܥܘܢ” ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ، ܩܝܡܠܗܘܢ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܘܬܼܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܕܗܘܟ، ܒܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 18-9-2022.
ܟܕ ܩܝܡܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܩܢܛܪܘܢ ܟܠܕܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܘܐܡܢ̈ܐ ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܣܩܒܠܬܗܿ “ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܬܐܘܡܐ ܐܝܼܫܘ” ܪܫܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ، ܘ”ܐܦܪܐܡ ܐܒܠܚܕ” ܚܠܦ ܪܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܩܢܛܪܘܢ، ܘܐܦ ܗܕܟܼ ܩܝܡܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܩܢܛܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܬܼܘܿܪܝܐ ܘܬܦܩܠܗܿ ܒܪܫܢܗ “ܣܢܘܼܪ ܕܢܝܐܝܠ”، ܘ”ܐܙܪܝܐ ܐܕܡ” ܢܛܪ ܐ̄ܪܙܐ ܕܩܢܛܪܘܢ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ.
ܘܒܨܐܠܗܘܢ ܒܬܪܘܝܗܝ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܫܒܝܠ̈ܐ ܕܚܝܠܢܬܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܥܘܪܕܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܡܙܝܕܬܐ ܕܥܡܠ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܢܛܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܦܪܝܫܐ.
ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܩܕ̄ܡ ܟܠܝܗܝ ܘܝܠܗ ܡܛܝܒܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܒܙܘܕܐ ܡܢ ܚܕ ܫܘܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap