ܐܟܕܝܡܝܐ “ܡܕܚܬ ܐܠܒܐܙܝ” ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 29 ܐܝܪ 2024، ܒܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܐܟܕܝܡܝܐ “ܡܕܚܬ ܐܠܒܐܙܝ” ܗܘ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܓܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܗܐ ܓܝܓܼܠܐ ، ܟܕ ܪܡܙܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܒܓܘܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܠܩܘܝܡܐ ܒܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܛܘܪܢܬܗ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap