ܐܠܗܐ ܡܝܬ ܠܗ ܓܘ ܒܓ̣ܕܝܕܐ

(ܐܘܿܠܝܼܬܵܐ ܠܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܚܲܒ̣ܪܝܼ ܕܚܵܝܹܐ ܐܵܦ ܓܵܘ ܡܵܘܬܹܗ، ܫܵܟܹܪ ܣܝܼܦ̮ܘܿ)

ܒܝܲܕ:  ܢܝܼܢܸܒ ܠܵܡܲܣܘܼ

ܫܪܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܝܵܢ ܫܪܲܓ݂ܪܵܓ݂ܝܼܬܵܐ

ܘܐܸܢ ܫܪܵܪܵܐ ܝܠܹܗ

ܐ݇ܡܘܿܪ ܠܝܼ ܐܲܝܟܵܐ ܐܸܒ݂ܢܸܐ

ܠܗܘܿܡܹܝܠܵܝܵܐ ܕܚܲܫܝܼ

ܐܸܒ݂ܢܸܐ ܠܚܲܫܝܼ ܥܲܠ ܫܘܼܥܵܐ

ܕܒܵܢܹܐ ܥܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܣܵܒܹ̈ܐ

ܠܵܐ، ܢܘܼܢ ܐܵܠܲܦ

ܘܐܵܬܘܿܪܵܝܹܗ ܚܲܕܬܵܐ

ܘܝܘܿܕ ܗܹܝ

ܘܩܹܝܕܲܡܝܵܬܹ̈ܗ

ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܘܼܚܢܲܝܗ̈ܝ

ܘܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܚܬܝܼܡܹ̈ܐ

ܕܐܲܢ݇ܬ ܡܵܠܹܝܬ ܠܲܝܗܝ ܡܸܠܚܵܐ

ܒܫܘܼܢܵܝܘܼܟ̣

ܐܵܚ ܟܡܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܕܛܸܒܵܐ ܕܩܵܡ ܬܵܠܹܚ ܠܝܼ –

ܐܲܢܲܝ ܟܡܵܐ ܛܸܒܹ̈ܐ ܩܵܡ ܬܵܠܚܝܼ ܠܝܼ

ܘܐܵܢܵܐ ܕܥܵܪܵܐ ܒܢܵܝܵܐ ܚܲܝܠܝܼ

ܘܲܒܟܠ ܬܠܵܚܬܵܐ ܒܨܵܪܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܝܼ

ܕܒܵܢܹܝܢ ܝܵܬܝܼ ܡܢ݇ܕܪܹܫ݇!

ܐ݇ܡܘܿܪ ܠܝܼ

ܡ̣ܢ ܡܵܘܕܝܼ ܒܵܢܹܝܢ

ܘܡܵܐ ܦܝܼܫ ܕܒܵܢܹܝܢ ܒܹܗ ܠܒܲܪܣܲܡܬܝܼ

ܟܲܕ ܡܝܼܬ ܠܹܗ ܚܲܒ݂ܪܝܼ ܕܠܵܐ ܡܵܐܹܬ

ܗ̇ܘ ܕܒܲܪܣܸܡ ܗܘܵܐ ܒܡܲܚܪܝܼ

ܘܐܵܢܵܐ ܒܡܲܚܪܹܗ

ܘܡܲܚܪܲܢ ܡܲܡܛܹܐ ܗܘܵܐ ܠܲܢ ܠܥܲܕ

ܡܲܪܘܿܝܹܐ ܠܚܲܡܪܵܐ!

ܐܘܿ ܡܵܚܘܿܪܵܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܘܼܟ̣ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ

ܛܘܼܒ݂ܵܢܵܐ ܝܘܸܬ ܕܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܘܼܟ̣

ܫܘܼܢܵܝܘܼܟ̣ ܟܡܵܐ ܩܵܡ ܬܵܠܹܚ ܠܝܼ

ܘܲܟܡܵܐ ܝܘܸܢ ܦܣܝܼܩ ܓܲܕܵܐ

ܕܲܚܙܹܐ ܠܝܼ ܠܡܵܘܬܵܐ ܒܹܐܟ̣ܵܠܘܼܟ̣

ܗܵܠ ܕܩܵܡ ܒܵܠܹܥ ܠܘܼܟ̣

ܘܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܒܵܠܥܸܢ ܠܹܗ!

ܛܸܒܵܐ ܕܫܘܼܢܵܝܘܼܟ̣

ܐܘܿ ܫܲܟܪܝܼ ܘܫܲܟ̣ܪܝܼ

ܩܵܡ ܡܵܚܹܐ ܠܝܼ ܐܲܝܟ̣ ܥܸܠܥܵܠܵܐ –

ܡܲܛܸܒ̣ܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܕܘܿܓܸܠܲܝܗܝ ܥܲܠܝܼ

ܕܲܪܓ݂ܵܐܝܼܬ ܗܵܠ ܕܫܵܢܹܝܢ

ܩܵܡ ܛܵܪܦܝܼ ܠܝܼ ܒܲܛܪܵܦ ܫܵܥܬܵܐ:

 ܢܝܼܢܸܒ: ܐܲܠܗܵܐ ܡܝܼܬ ܠܹܗ

ܓܵܘ ܒܲܓ݂ܕܹܝܕܹܐ!

ܘܐܵܢܐ ܕܲܫܢܝܼܓ݂ ܠܝܼ ܠܒܸܖ̈ܝܵܬܹܗ

ܠܵܐ ܝܘܸܢ ܗܘܵܐ ܠܓܸܣ ܠܹܗ

ܕܲܡܕܲܪܘܸܕܸܢ ܗܘܵܐ ܠܹܗ ܒܲܚܕܵܐ ܐܝܼܕܵܐ

ܘܲܡܛܲܪܕܸܢ ܗܘܵܐ ܠܡܵܘܬܹܗ ܒܗ̇ܝ ܐ݇ܚܪܹܬܵܐ

ܟܲܕ ܙܡܵܪܹܗ ܕܢܵܫܹܐ ܠܡܲܪܥܹܗ:

ܣܲܒ݂ܬܝܼ ܣܠ݇ܝܼܩ ܠܵܗ̇ ܠܐܝܼܠܵܢܵܐ

ܘܠܵܝܹ̈ܐ ܠܵܝܹ̈ܐ ܬܵܐ ܕܥܘܿܪ ܠܒܹܝܬ ܚܲܝܹ̈ܐ!

ܐܘܿ ܡܵܚܘܿܪܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ

ܡ̣ܢ ܝܸܡܝܼ ܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹܝܢ

ܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܝܼ ܚܲܝܠܵܐ

ܕܒܵܢܹܝܢ ܠܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܲܬܠܝܼܚ ܠܘܼܟ̣

ܐܵܢܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܝܼ ܦܝܵܫܵܐ

ܚܕܵܐ ܟܒ݂ܝܼܢܵܐ ܐܲܟ̣ܵܐ

ܘܲܟܒ݂ܝܼܢܵܐ ܬܲܡܵܢ

ܕܟܵܦܫܵܐ ܠܲܢ ܠܚܲܕ ܦܵܬܘܿܪܵܐ ܡܲܚܪܵܝܵܐ

ܘܠܵܐ ܚܕܵܐ ܐܸܪܚܸܠ ܒܵܬܲܪ ܐܸܪܚܸܠ

ܕܛܵܚܢܵܐ ܠܫܸܢ̈ܝܼ ܦܲܝܫܵܢܹ̈ܐ

ܕܝܵܦܹܝܢ ܒܲܛܚܘܿܢܲܝܗܝ ܡܵܙܘܿܢܵܐ

ܕܡܲܣܒܸܥ

ܠܥܲܝܢ̈ܝܼ ܟܦܝܼܢܹ̈ܐ ܠܲܚܙܵܝܬܘܼܟ̣

ܐܲܢ݇ܬ ܕܲܚܙܹܐ ܠܘܼܟ̣ ܠܟܠ ܡܸܢܕܝܼ

ܘܠܵܐ ܚܙܹܐ ܠܘܼܟ̣ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܫܵܘܹܝܬ ܠܹܗ –

ܐܲܢ݇ܬ ܕܫܵܘܹܝܬ ܕܗܵܘܹܝܬ

ܥܹܕܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ

ܘܲܨܠܝܼܒ݂ܵܐ ܒܡܲܥܠܵܐ ܕܒܲܓ݂ܕܹܝܕܹܐ.

ܒܲܓ݂ܕܹܝܕܹܐ ܘܵܝ ܡܸܢܹܟ̣ܝ ܒܲܓ݂ܕܹܝܕܹܐ

ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܒܸܕ ܕܵܝܫܵܐ ܐܲܩܠܝܼ ܠܥܲܦܪܹܟ̣ܝ

ܘܗ̇ܘ ܚܒܝܼܩܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ

ܒܠܸܒܹܗ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap