ܐܡܢ̈ܐ ܕܒܐܡܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܐܡܢ̈ܐ ܕܒܐܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ، ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 31/7/2022 .
ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܗܝ ܕܚܒܫܠܗܿ، ܡܒܚܢܢܐ ܒܐܡܝܐ (ܨܒܚ ܗܘܪܡܙ) ، ܘܐܡܢܐ ( ܪܦܝܩ ܢܘܪܝ) ، ܘ (ܒܝܪ ܠܘܝܣ) ، ܡܘܩܪܒܠܗܿ ܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܕܒܐܡܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܚܡܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝ ܕܡܫܘܬܦܝ ܓܘ ܚܝܠܢܬܐ ܕܙܘܥܐ ܒܐܡܝܐ ، ܓܘ ܡܩܪܒܬܐ ܕܓܠܚ̈ܐ ܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ ܡܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܫܢ̈ܐ ܥܒܝܪ̈ܐ ܘܡܛܝ ܠܛܘܘܪܐ ܕܒܐܡܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܬܒܠܝܐ .
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܚܘܬܬܠܗ ( ܐܘܓܼܢܐ) ܥܠ ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܐܢܝ ܫܪ̈ܝܬܐ ܘܦܘܠܚܢ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܐܡܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܒܥܝܬܗܿ ܫܪܝܪܬܐ ܒܡܕܥܪܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܟܫܝܪܘܬܐ ܒܐܡܝܬܐ ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܐܬܝܢ̈ܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap