ܐܡܢܐ ܪܒܐ “ܪܝܟܪܕܘܣ ܝܘܣܦ” ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܝܪܩܝܐ ܪܒܐ “ܪܝܟܪܕܘܣ ܝܘܣܦ” ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ، ܘܥܡܗ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ، ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 2 ܐܕܪ 2023.

ܘܡܘܥܒܪܗ ܐܪܚܐ ܣܥܘܪܐ ܥܠ ܦܨܚܘܬܗ ܒܐܝܩܪܐ ܕܣܩܒܠܬܗ، ܘܚܩܪܗ ܒܫܘܡܠܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܗܘ ܕܡܩܪܒܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܬܒܠܗܿ ܚܬܡܗܿ ܒܚܝܠܐ ܓܘ ܡܬܚܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܘܒܥܐܠܗ ܠܗܿ ܢܨܝܚܘܬܐ ܘܙܘܕܐ ܡܢ ܡܬܩܕܡܢܘܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ.
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܚܘܬܬܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܟܠ ܘܗܝ ܒܟܠܝܐܝܠܗܿ ܒܐܝܩܪܐ ܒܪܩܘܒܠ ܒܚܝܪ̈ܘܬܐ ܓܢ̄ܒܪ̈ܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܘܡܘܪ̈ܕܢܐ ܕܥܡܗܿ ܘܚܦܩܐ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܟܠ ܡܨܝ̈ܬܐ ܥܠܝܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܦܘܠܚܢ̈ܗܿ ܫܢ̄ܬܢܝܐ ܐܢܝ ܕܦܪܫܐܠܗܘܢ ܒܝܘܪܟܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܩܐܡܝܬܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܐܕܫܝܘܬܐ ܘܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗܿ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap