ܒܐܟܘܪܝ ܙܘܝܚܐ ܕܒܘܝܐܐ ܕܝܘܩܢܐ ܕܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ

ܩܝܡܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܒܐܪܒܝܠ، ܒܚܕ ܙܘܝܚܐ ܕܒܘܝܐܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܐܪܒܥܝܢܝܘܬܐ ܕܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܒܐ ܡܫܢܝܐ “ܒܐܟܘܪܝ” ، ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 13 ܟܢܘܢ ܩܕܡܝܐ 2022 ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܒܐܪܒܝܠ، ܒܛܘܝܐ ܕܡܝܩܪܐ “ܦܫܬܝܘܐܢ ܨܐܕܩ” ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܟܢ̈ܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ، ܘܡܝܩܪܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦ” ܘܙܝܪܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ، ܘ ܕ.”ܣܐܠܪ ܥܘܬܡܢ” ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܘܦܘܪ̈ܢܣܝ̈ܐ ܘܒܝܬܘܬܐ ܕܡܫܢܝܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܡܢ̈ܐ ܘܡܚܒܢ̈ܐ ܆ܕܐܡܢܐ ܕܡܫܢܝܐ “ܒܐܟܘܪܝ” ܘܚܒܪ̈ܗ .
ܫܘܪܐܠܗ ܙܘܝܚܐ ܒܟܠܝܬܐ ܘܢܩܫܬܐ ܕܙܡܝܪܬܐ ܟܘܪܕܣܬܢܝܬܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܠܗܝܬܐ ܕܦܘܢܕ̈ܐ ܡܘܩܪ̈ܒܐ ܠܪܘܚܐ ܕܡܫܢܝܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܚܕ ܡܡܠܐ ܚܩܪܗ ܓܘܗ ܒܟܘܪܕܣܬܢ ܫܘܦܐ ܕܡܚܒܬܐ ܘܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ، ܗܝ ܕܚܝܐܠܗ ܓܘܗܿ ܒܒܐ ܕܡܫܢܝܐ ܥܪܝܩܐ ܡܢ ܛܠܘܡܝܐ ܕܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܘܡܣܩܝ̈ܬܐ ܕܐܒܝܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܒܬܪ ܩܪܒܐ ܬܒܠܝܐ ܩܕܡܝܐ، ܐܝܟܐ ܕܦܝܫܠܗ ܝܠܝܕܐ ܘܚܝܐܠܗ “ܐܢܕܪܝܘܣ” ܫܒܪܐ ܡܚܒܢܐ ܕܣܘܓܝ̈ܬܐ ܛܟܼܣܝ̈ܐ، ܟܡ ܓܪܫܝܠܗ ܐܐܪ̈ܐ ܘܩܠ̈ܐ ، ܘܡܚܒܢܐ ܠܩܠܐ ܕ( ܡܡ ܣܝܘܐ)، ܐܢ ܓܘ ܩܠ̈ܐ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܐܘ ܣܘܓܼܝ̈ܬܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ . ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐ̄ܡܪܐ : ܠܝܬ ܚܕ ܓܝܓܠܐ ܡܢ ܓܝܓܠ̈ܐ ܕܡܒܥܢܘܬܐ ܡܢ ܫܘܬܦܝ̈ܬܐ ܪ̈ܘܝܚܐ ܘܡܥܒܕܢ̈ܐ ܘܓܠܝ̈ܐ ܠܐ ܡܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘܝܗܝ ܡܒܥܢܝ̈ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܘܐܢ ܬܢܚ ܒܓܝܓܠܐ ܕܡܒܥܢܘܬܐ ܡܘܣܝܩܝܬܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܪܒܐ ܕܫܘܬܦܠܗܘܢ ܓܘ ܛܘܘܪܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܘܙܡܪܐ ܓܘ ܟܘܪܕܣܬܢ، ܕܟܪܚ ܡܢܝܗܝ ” ܘܠܝܡ ܝܘܚܢܐ” ܡܠܦܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܡܫܡܗܐ ، ܘ”ܡܡ ܣܝܘܐ” ܘ “ܒܐܟܘܪܝ” ܗܘ ܕܡܘܩܪܒܠܗ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܩܝܢ̈ܬܐ ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܠܐܪܫܝܦܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܩܘܪܕܝܬܐ، ܟܕ ܠܐܝܠܗ ܢܘܟܪܝܐ ܕܡܩܪܒ ܐܦ ܚܕ ܣܘܪܝܝܐ ܬܫܡܫܝ̈ܬܗ ܘܡܒܥܢܘܬܗ ܥܠ ܣܪܢܐ ܕܐܚܘܢ̈ܘܬܗ ܓܘ ܐܬܪܐ ܗܘ ܡܢܕܝ ܝܠܗ ܢܝܫܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܡܚܒܬܐ ܘܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ ܗܝ ܕܟܦܫܐܠܢ ܟܠܢ ܓܘ ܟܘܕܪܣܬܢ. ܘܗܢ ܝܠܗ ܩܐܡ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܡܘܗܒܬܝܗܝ ܠܝܬܠܗܿ ܬܚܘܡܐ، ܠܐܝܠܗܿ ܦܪܝܫܬܐ ܒܟܘܝܢܝܗܝ ܒܠܚܘܕ ، ܐܠܐ ܟܛܝܦ ܘܚܒܫ ܡܟܝܢ̈ܬܐ ܚܝܢ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ. ܘܚܬܡܠܗ ܒܐ̄ܡܪܐ: ܒܕ ܦܝܫ “ܒܐܟܘܪܝ ܚܕ ܛܘܦܣܐ ܘܝܘܩܢܐ ܠܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ ܘܡܚܒܬܐ ܒܝܢܬ ܟܠܝܗܝ ܡܟܝܢܗܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܘܒܕ ܦܝܫܐ ܐܓܪܬܗ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܬܐ ܘܥܒܘܕܬܐ ܓܘ ܐܠܡܝܕ̈ܗ ܘܡܚܒܢ̈ܐ ܕܐܡܢܗ ܘܓܘܢ ܟܠܢ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܐܬܝܠܗ ܡܡܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܝܕ ܕ.”ܣܐܠܪ ܥܘܬܡܢ” ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ، ܡܚܘܬܬܠܗ ܓܘܗ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܝܠܗ ܐܬܪܐ ܕܡܒܥܢ̈ܐ ܘܫܘܦܐ ܕܚܝܝܬܐ ܒܫܠܡܐ ܗܝ ܕܣܘܩܒܠܗܿ ܒܝܬܘܬܐ ܕ”ܐܢܕܪܝܘܣ” ܡܘܪܚܩܬܐ، ܘܓܘܗܿ ܪܝܡܠܗ ܗܘ ܡܘܪܚܩܐ ܒܪܘܢܐ ܕܡܘܪܚܩܐ ܕܦܝܫ ܚܕ ܝܘܩܢܐ ܐܡܢܝܐ ܘܪܡܙܐ ܡܢ ܪ̈ܡܙܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܐܬܐ ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܗܿ ، ܒܥܠܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܠܗܘ ܐ̄ܚܪܢܐ ܦܪܝܫܐ ܘܦܬܚܐ ܩܕ̄ܡܗ ܬܪ̈ܥܐ ܠܡܒܥܢܘܬܐ ܘܦܪܝܫܘܬܐ، ܘܦܝܫ ܡܝܘܩܪܐ ܡܢ ܦܩܘܕ̈ܐ ܘܪ̈ܫܢܐ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܟܦܫܠܗ ܒܝܢܬ ܡܫܢܝܐ ܒܪܫܐ ” ܒܪܙܢܝ”، ܗܘ ܕܗܘܢܐܠܗ ܐܡܢܐ ܪܒܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܥܐܕ̈ܐ، ܘܪܫܐ ” ܒܪܙܢܝ” ܐܝܬܠܗ ܪܒܐ ܐܝܩܪܐ ܓܘܗ.
ܒܬܪ ܗܕܟ ܦܝܫܠܗ ܓܠܝܚܐ ܦܝܠܡܐ ܟܪܝܐ ܚܕܪ ܚܝܘܬܐ ܕܡܫܢܝܐ ܘܦܘܠܚܢ̈ܗ ܘܡܒܥܢܘܬܗ ܡܢ ܬܦܪܝܬܐ ܕܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ.
ܘܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܘܪܥܐ ܕܛܝܡܢܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܫܡܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܠܒܝܬܘܬܐ ܕܡܫܢܝܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗ̈ܘܒܐ ܒܝܕ ܕ.”ܣܐܠܪ ܥܘܬܡܢ” ، ܘܥܡ ܕܘܪ̈ܥܐ ܕܛܝܡܢܬܐ ܘܡܐܣܪ̈ܝܬܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܒܫܡܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ، ܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܩܪܒܐ ܠܒܝܬܘܬܐ ܕܡܫܢܝܐ ܘܠܡܢܝܢܐ ܡܢ ܒܟܝܪ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܓܘ ܟܘܪܕܣܬܢ ܘܠܝܗܠܐ ܕ(ܒܐܘܓ̰ܝ).
ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܕ.”ܨܒܐ ܒܐܟܘܪܝ” ، ܒܪܘܢܐ ܕܡܫܢܝܐ، ܚܕ ܡܡܠܐ ܒܫܡܐ ܕܒܝܬܘܬܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܓܘܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܡܗܿ ܘܟܠܝܗܝ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܡܫܢܝܐ، ܘܡܘܥܒܪܗ ܥܠ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܛܘܟܣܐ ܕܗܢ ܙܘܝܚܐ ܘܟܠ ܚܕ ܕܐܝܬܠܗ ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܝܪܬܘܬܐ ܘܐܪܫܝܦܐ ܕܐܡܢܐ ܪܒܐ ܘܢܛܪܬܗ.
ܘܐܦ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܕ(ܒܐܘܓ̰ܝ) ، ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܡܫܘܬܐܣܐ ܒܝܕ ܡܫܢܝܐ، ܢܘܩܙ̈ܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܘܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܙܡܝܪ̈ܝܐ ، ܡܢ ܩܝܢ̈ܬܐ ܕܡܫܢܝܐ ܪܒܐ، ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܙܡܪ̈ܐ ܩܘܪ̈ܕܝܐ، ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܕܡܫܢܝܐ ܘܚܒܪ̈ܗ ܘܬܠܡܝܕ̈ܗ، ܘܡܫܘܬܦܠܗ ܥܡܝܗܝ ܒܙܡܪܐ ܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ “ܝܘܣܦ ܥܙܝܙ” .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap