ܒܘܝܢܐ ܚܘܬܡܝܐ ܕܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ / ܕܘܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ
ܚܝܪܬܐ، ܟܪܝܘܬܐ ܘܦܘܩܕ̈ܐ

ܒܩܪܝܬܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܪܐ ܠܘܡܕܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ ܬܪܝ ܝܘܡ̈ܐ 26 ܘ 27 ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܓܠܟܣܝ ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ، ܒܫܘܬܦܬܐ ܕܝܘܕܥܝ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܘܝܨܘܦ̈ܐ ܒܨܒܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܡܢ ܐܬܪܐ، ܘܥܡ ܣܘܪܝܼܐ ، ܠܒܢܢ، ܣܘܝܕ، ܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ، ܡܛܦܣܢܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܚܕܪ ܬܒܝܠ .
ܦܝܫܠܗܘܢ ܕܪܝܫܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܣܪ̈ܢܐ ܪ̈ܫܝܐ ܚܒܫܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܚܘܝܢܘ̈ܬܐ ܦܪ̈ܥܝܐ، ܬܢܐܠܗܘܢ ܡܠܠ̈ܐ ܓܘܝܗܝ ܚܕܪ ܩܐܡ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܩܘܒܼܠܝܘ̈ܬܐ ܕܟܠܝ ܕܪܩܘܒܠܗ، ܘܕܝܘܩܘܬܐ ܕܐܘܦܩ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܥܬܝܕܝܐ. ܘܒܬܪ ܟܠ ܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ، ܦܝܫܠܗ ܗ̄ܒܝܠܐ ܦܘܪܣܐ ܠܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܚܫܚܝ̈ܬܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ، ܘܦܘܢܐܠܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܡܠܠ̈ܐ ܒܟܠ ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܚܘܒܐ.
ܘܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ، ܟܦܫܠܗܘܢ ܡܛܦܣܢ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܟܬܒܠܗܘܢ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܘܩܕ̈ܐ، ܘܗܢ ܝܠܗ ܨܚܚܝܗܝ:
1- ܫܬܐܣܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܣܘܕܪܐ ܝܨܦ ܒܨܒܘܬܐ ܝܘܕܥܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܘܣܝܥܬܐ ܠܢܩܝܦܘܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܦܘܣܩܢ̈ܐ ܘܦܘܩܕ̈ܐ ܕܠܘܡܕܐ ܚܒܫܝ ܡܝܩܪ̈ܬܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ : “ܐܡܝܪ ܐܠܡܠܚ” / ܣܘܝܕ، “ܐܟܕ ܣܥܕܝ” / ܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ، “ܠܝܬܼ ܒܢܝܡܝܢ” ، “ܝܥܩܘܿܒܼ ܡܝܼܪܙܐ” /ܣܘܝܕ ، “ܐܝܦܐ ܚܒܝܒ” ܘ “ܦܟܬܘܪ ܓ̰ܘܪܓ̰” .
2- ܦܘܠܚܢܐ ܠܫܬܐܣܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܟܬܒ ܘܡܣܓܼܠܢ ܠܐܒܝܕܘ̈ܬܐ ܟܢܝܫܝ̈ܐ ܢܩܝܦ̈ܐ ܐܢܝ ܕܚܙܠܗ ܥܡܢ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܛܘܟܣܐ ܕܕܘܠܬܐ ܐܣܠܡܝܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܫܐܡ (ܕܥܫ).
3- ܣܢܕܬܐ ܕܥܡܠ̈ܐ ܚܦܝܛ̈ܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܝ ܡܘܩܪܒܬܐ ܠܦܪܠܡܢ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ. ܘܡܦܠܚܬܐ ܕܓܪܐ ܕܓܘܫܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܥܝܪܩܝܐ.
4- ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܡܢܝܗܝ، ܠܝܨܝܦܘܬܐ ܒܛܘܘܪܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܪܘܚܬܐ ܕܦܪܣܬܗ ܘܢܛܪܬܗ ܡܢ ܦܪܩܬܐ، ܘܒܨܝܬܐ ܕܫܒܝܠ̈ܐ ܢܨܝܚ̈ܐ ܘܡܠܦܬܝܗܝ ܠܝܘܒܠ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܠܦܘܬ ܫܒܝܠ̈ܐ ܠܘܝܘ̈ܐ ܠܕܪܝܘܬܐ ܒܝܕ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠܝ̈ܐ ܘܦܫܝܛ̈ܐ ܠܣܗܡ̈ܐ ܕܒܢ̈ܬܐ ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܘܫܩܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܫܘܦ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܡܫܡܗ̈ܐ ܡܥܒܕܢ̈ܐ.
5- ܦܘܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܠܡܚܝܕܬܐ ܕܣܪܛܐ (Font) ܣܘܪܝܝܐ ( ܐܠܟܬܪܘܢܐܝܬ) ܠܡܦܫܛܬܐ ܕܫܒܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܝܘܕܥܝܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܕܪ ܬܒܝܠ، ܘܚܒܫܐ ܣܝܥܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܒܗܕ ܨܒܘܬܐ: ܕ.”ܟܘܬܪ ܢܓ̰ܝܒܿ” ، ܘ “ܐܟܕܪ ܣܥܕܝ”، ܘ ” ܡܢܗܠ ܐܠܝܣ” ، ܘ”ܝܥܩܘܒ ܡܝܪܙܐ” ، ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ “ܓ̰ܘܿܪܓ̰ ܟܝܼܪܙ” .
6- ܬܪܨܬܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܕܛܘܝܒܐ ܕܠܟܣܝܩܘܢ ܕܚܫܚ̈ܬܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ، ܘܘܟܠܬܐ ܕ ܕ.”ܡܪܠܝܼܢ ܐܘܝܫܐ” ܒܫܘܼܓܼ̄ܠܐ ܕܡܣܕܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܗܕ ܣܝܥܬܐ. ܘܥܡ ܚܘܦܛܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܒܐܡܐ ܕܠܟܣܝܩܘܢ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܚܫܚ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܘܝܘ̈ܐ ܠܕܪܝܘܬܐ. ܘܥܡ ܦܘܠܚܢܐ ܥܠ ܣܢܕܬܐ ܕܠܥܙܐ ܦܫܝܛܐ ܚܘܪܐ ܒܫ ܩܪܝܒܐ ܠܠܫܢܐ ܣܦܪܝܐ ܓܘ ܛܘܝܒܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܠܘܐܐ ܝܘܕܥܝܐ ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܕܡܡܛܝܬܗ ܠܟܠ.
7- ܫܬܐܣܬܐ ܕܚܕ ܒܐܡܐ ܝܘܕܥܝܐ ܟܠܢܝܐ ܕܝܘܕܥܐ ܕܥܡܢ، ܘܣܦܪ ܙܒܢܐ ܛܒܝܐ ܝܘܡܝܐ ܦܪܣ ܠܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ، ܘܣܢܕ ܕܒܪ̈ܘܝܘܬܐ ܕܥܠܝܡ̈ܐ ܝܗܝܒ̈ܐ ܝܘܕܥܐܝܬ ܘܝܗ̄ܒܐܠܝܗܝ ܠܒܐ ܥܠ ܛܘܘܪܐ ܘܐܡܝܢܝܘܬܐ، ܘܓܘ ܬܪܘܝܗܝ ܦܘܠܚܢܐ ܠܪܚܫܬܐ ܨܘܒ ܗܘ ܐ̄ܚܪܢܐ، ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܢܛܪܐ ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܥܠ ܙܗܝܘܬܗܿ ܘܙܝܕܐ ܦܪܣܬܗܿ ܘܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬܐ ܘܒܠܟܐ ܬܠܩܬܐ.
8- ܩܪܝܬܐ ܠܬܪܨܬܐ ܕܚܕ ܓܘܫܡܐ ܕܣܘܬܪܐ ܥܠ ܙܕܩ̈ܐ ܕܝܘܕܥܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܚܒܫ ܡܣܬܪ̈ܢܐ ܡܢ ܒܢܝـ̈ ܥܡܢ ܐܝܟܐ ܕܗܘܝ.
9- ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܡܠܘܐܐ ܕܡܗܘܡܢܘܬܐ ܘܕܠܐ ܫܒܩܬܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܩܕܝܡܘܬܐ، ܒܣܢܕܬܐ ܕܡܒܘܥ̈ܐ ܡܗܘܡܢ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܘܪܚܩܬܐ ܡܢ ܡܝܕܥܬܐ ܕܛܒ̈ܐ ܕܕܘܓܠܢ̈ܐ.
10- ܚܝܠܢܬܐ ܕܣܘܕܪܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܒܝܢܬ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܚܕܪ ܦܪ̈ܣܝܬܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܠܟܠܝܬܐ ܕܪܩܘܒܠ ܩܛܪ̈ܐ ܕܦܪܣܬܐ ܚܒܝܫܝܬܐ. ܘܥܡ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܝܘܕܥܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܒܡܣܠܝܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܫܒܝܠܐ ܡܚܝܠܐ، ܘܡܦܠܚܬܐ ܕܚܕ ܫܘܝܐ ܥܠܝܐ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܕܚܫܚ ܒܬܫܥܝܬܐ ܘܛܘܝܒܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ.
11- ܦܘܠܚܢܐ ܠܫܪܝܬܐ ܕܩܛܪ̈ܐ ܡܠܝ̈ܐ ܓܘ ܡܦܪܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܕܝܠܝܘܬܐ ܕܡܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܫܘܦ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܩܪܝܬܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ ܕܪܫ ܡܠ̈ܐ ܘܓܒܼܪ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܠܡܦܪܝܢܘܬܐ ܓܘ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܘܐܠܗܘܢ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܠܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ .
12- ܦܘܠܚܢܐ ܕܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܠܘܡܕܐ ܫܢ̄ܬܐܝܬ، ܘܦܝܫ ܡܛܝܒܐ ܐܠܗ ܓܘ ܫܘܦ̈ܐ ܕܦܘܠܚܢ̈ܐ ܦܝܫܝ ܩܛܝܪ̈ܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܐܡܝܢܝܐ، ܦܠܚܝ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܩܐܡ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܢܩܝܦܘܬܐ ܕܫܒܝ̈ܠܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܡܝܢܝ̈ܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܘܐܢܝ ܟܠܝ̈ܐ، ܘܫܪܝܬܐ ܕܥܠ̈ܠܬܐ. ܥܡ ܩܛܪܬܐ ܕܬܦܩ̈ܝܬܐ ܐܬܝܪ̈ܝܐ ܓܘ ( ܚܘܪܙܐ ܕܙܘܼܡ) ܒܝܢܬ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܕܫܒܼܠܝ̈ܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܠܩܪܒܢܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ.

ܘܒܚܘܬܡܐ، ܡܚܘܬܬܠܗܘܢ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܣܘܟܠ̈ܐ ܕܪܘܫܡܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܗܘ ܡܫܪܪ ܥܠ ܕܒܝܩܘܬܐ ܘܐ̄ܣܝܪܘܬܐ ܕܝܘܕܥܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܫܒܘܩ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܐܕܫܝܘܬܐ، ܥܠ ܛܘܦܣܐ ܕܡܚܪܘܬܐ ܕܢܩܫܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܗܘ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ، ܘܕܦܝܫ ܛܘܝܒܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܢܝܕܐ ܥܠ ܝܘܪܬܢܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܚܝܕܝܐ، ܘܕܦܠܚܚ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܗܘܚ ܦܐܝ̈ܐ ܒܓܘܗ.

ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ
ܥܢܟܒܐ / ܐܪܒܝܠ
27 ܐܝܠܘܼܠ 2022

ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ :
1- ܢܘܗܕܪܐ ( TV ).
2- ܥܫܬܪ ( TV ) / ܦܪܣܚܙܘܐ ܘܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ.
3- ܫܘܬܐܣܐ ܕ(ܝܘܡܢܐ) ܝܘܕܥܝܐ.
4- ܣܘܼܪܝܘܿܝܘܿ ( TV) ܘܪܕܝܘ ܣܘܼܪܝܘܿܝܘܿ (FM) / ܩܡܫܠܝ .
5- ܣܘܼܒܘܿܪܘܿ (TV).
6- ܫܘܦܐ ܕܬܠܣܩܘܦܿ .
7- ܦܪܣܩܠܐ ܕܩܠܐ ܕܫܠܡܐ (صوت السلام) ܡܢ ܒܓܕܝܕܐ .
8- ܫܘܦܐ ܕܥܢܟܒܐ ܟܘܿܡ.
9- ܫܒܟܐ ܕܝܘܕܥܐ ܥܝܪܩܝܐ – ܐܬܝܪܝܬܐ ܕܥܝܪܩܝܼܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ.
10- ܡܓܼܠܬܐ ܕܣܦܪܘܼܬܐ / ܚܘܼܝܕܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܿܡ̈ܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ.
11- ܡܓܼܠܬܐ ܕܬܓܼܐ (التاج) / ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܕܪܫܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ.
12- ܡܓܼܠܬܐ ܕܫܪܓܼܐ / ܐܠܩܘܿܫ .
13- ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ.
14- ܡܓܼܠܬܐ ܕܟܘܟܒܼܐ ܕܡܕܢܚܐ / ܒܝܬ ܟܘܟܒܼܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܦܠܓ̄ܝܬܐ .
15- ܡܓܼܠܬܐ ܕܟܘܟܒܼܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ/ ܩܢܛܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܬܘܪܝܐ / ܕܗܘܟ .
16- ( M ) ܪܕܝܘ .
17- ܫܘܦܐ ܕܛܝܒܝܢ / ܐܣܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܠܒܼܢܢ .
18- (SBS) ܕܪܝܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ
19- ܪܕܝܘܿ ܘܦܪܣܚܙܘܐ ܕܐܫܘܪ / ܫܘܬܐܣܐ ܕܐܫܘܪ ܝܘܕܥܝܐ
20- ܪܕܝܘ ܥܢܟܒܐ .
21- ܡܓܼܠܬܐ ܕܒܢܐܦܠ / ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.
22- ܒܐܡܐ ܕ(OLIVE)
23- ܡܓܼܠܬܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܟܪܟܘܼܟ ܘܣܠܝܡܢܝܐ ܟܠܕܝܬܐ .
24- ܦܬܐ ܕܥܢܟܒܐ (today ) .
25- ܫܘܬܐܣܐ ܕ( ܒܝܬ ܟܢܘܿ).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap