ܒܚܕܐ ܦܣܘܥܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ… ܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܦܠܚܐ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܗܿ ܪ̈ܘܫܡܝܐ

ܫܘܪܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܗܿ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܥܡ ܚܘܕܪ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܓܘ ܩܢܛܪܘܢ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܘܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܨܦܝ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܠܗ ܩܠܝܡܐ.

ܘܐܬܝܠܗܿ ܗܕ ܦܣܘܥܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܠܚܝܠܢܬܐ ܕܡܥܡܠܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܛܘܪܢܬܗ، ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܦܣܝܩܐ ܒܩܢܘܢܐ ܕܚܡܝܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܓܘ ܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܝܪܩ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 2015، ܒܢܝܫܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܣܝܣܝ̈ܐ ܘܡܕܝܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap