ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܐܡܝܢܐܝܠܗ ܒܢܨܚܢܗ ܒܝܘܡܗ ܬܪܝܢܐ

ܡܘܓܪܫܠܗܘܢ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܒܫܒܐ (12 ܐܝܪ 2022 ) ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܗܘ ܕܡܛܟܣܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ / ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܩܛܘܢܐ ܩܘܪܒܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܛܘܝܒܐ ܦܪܝܫܐ ܕܚܕ ܟܢܫܐ ܪܒܐ ܡܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ݂ܘܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܝܗ̄ܘܘ ܥܡ ܓܪܫ ܕܪܥܢܐ ܕܟܘܢܫ ܬܘܢ̈ܝܬܐ ( كثقوبٍ في جدارٍ طينيّ ) ܠܟܬܘܒܐ ( ܐܡܝܪ ܦܘܠܘܣ) ، ܓܠܚܬܐ ܘܡܩܪܒܬܐ ܕ ݂( ܓܣܡ ܚܠܦ ܐܠܝܣ ) ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄ܬܝܠܗ ܢܘܩܙܐ ܙܡܝܪܝܐ ܝܘܪܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܢܩܫܬܐ ܥܠ ܥܘܕܐ ܥܡ ܐܡܢܐ ( ܕܠܘܪ ܡܪܩܘܣ ) ݂ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܡܫܘܪܐܠܗܘܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܝܬܒܬܐ ܕܘܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܒܨܪܬܐ ܕܓܪܐ ܕܟܬܒܐ ܘܪܩܝܐ ܒܪܩܘܒܠ ܟܬܒܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܘܒܨܪܬܐ ܕܩܪܝܢܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ ، ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܓܒܪܬܐ ܝܬܒܬܐ ܒܝܕ ( ܓܘܪܓܝܢܐ ܒܗܢܡ ܚܒܒܐ) ܒܡܫܘܬܦܬܐ ܕܕ݂ (ܣܡܝܪ ܚܘܪܢܐ) ، ( ܥܠܝـ ܐܠܒܝܕܪ )، ( ܕ ݂ ܟܘܬܪ ܢܓܝܒܿ ) ، ܘ(ܢܝܢܒ ܠܡܣܘ ) ، ܚܒܫܠܗܿ ܝܬܒܬܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܣܪ̈ܢܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܚܕܪ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܟܢ̈ܘܬܐ ܣܝܣܝ̈ܐ ܥܠ ܩܪ̈ܘܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܠܗܿ ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܠ̈ܬܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܒܨܒܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ ܘܓܪܐ ܕܐܝܬܠܝܗܝـ ܒܬܝـ̈ ܦܪܣܬܐ ܘܟܡܝܘܬܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝـ ܒܒܨܪܬܐ ܕܩܪܝܢܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫܠܗܿ ܠܥܠܠ̈ܬܐ ܕܟܠܝܬܐ ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܘܟܡܝܘܬܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܡܪܝܡܢܐܝܬ ܘܡܣܝܡܢܐܝܬ ܥܠ ܡܠܘܐܐ ܕܩܪܝܢܐ ݂ ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܐ̄.ܝܠܗ ܢܘܩܙܐ ܙܡܝܪܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܝܗܠܐ ܕ (جذور ) ܡܘܨܠܝܐ ، ܘܒܬܪ ܡܢܗ ܢܘܩܙܐ ܕ (Open mjc ) ܒܡܫܘܬܦܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܠܝܡ̈ܐ ܝܗܝܒ̈ܐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap