ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܩܒܠ ܡܥܠܝܘܬ ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܐܪܕ ܝܘܣܦ” ، ܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 13 ܚܙܝܪܢ 2024، ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܡܥܠܝܘܬ ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦܿ”، ܒܚܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܠܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܨܦܝ ܒܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ.

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܡܨܝܢܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܟܕ ܡܘܒܝܢܗ ܡܝܩܪܘܬܗ ܛܘܝܒܗ ܪܒܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܕܪܫܠܗܘܢ ܦܠܛ݁̈ܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ ܕܡܫܕܪܘܬܐ ܫܘܠܛܢܝܬܐ ܗܝ ܕܚܒܫܠܗܿ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܠܩܘܛܢܝܘܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܘܡܦܠܚܬܐ ܕܦܘܩܕ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܫܩܝܠܐ ܠܥܕܥܐܕܐ ܗܘ ܒܕ ܦܝܫ ܥܒܝܕܐ ܓܘ ܬܫܪܝܢ ܩܕܡܝܐ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܩܐܡܝܬܐ.

ܘܟܪܟܼܠܗ ܡܥܠܝܘܬ ܘܙܝܪܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦܿ” ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ، ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܕܡܝܪܘܬܗ ܪܒܬܐ ܒܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܒܪܐܠܗܘܢ ܒܪܒܐ ܡܢ ܙܘܝ̈ܬܗ ܒܦܚܡܘܬܐ ܒܡܐ ܚܙܐܠܗ ܒܣܥܘܪܘܬܗ ܠܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܐ

ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܣܘܓܼܠܢܗ ܡܥܠܝܘܬ ܘܙܝܪܐ ܐܪܚܐ ܕܡܝܪܘܬܗ ܓܘ ܣܓܼܠܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ، ܘܫܒܩܠܗ ܒܫܝܢܐ ܠܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܒܟܠ ܚܘܒܐ ܘܐܝܩܪܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap