ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܩܒܠ ܪܫ ܩܢܛܪܘܢ ܕܣܪ̈ܝܛܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܪܩܡܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܝܩܪܐ ” ܒܪܢܐܪܕ ܝܘܣܦ” ، ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 22 ܐܝܪ 2024 ، ܪܫ ܩܢܛܪܘܢ ܕܣܪ̈ܝܛܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܪܩܡܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ(CNMO) ، ܘܪܫ ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܡܘܨܠ ܘܥܩܪܐ ܕܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܡܪܝ “ܡܝܟܐܝܠ ܢܓ̰ܝܒ ܕܘܡܢܝܟܝܐ” .

ܒܚܒܪܘܬܐ ܕܡܪܘܬܗ ܕܩܝܘܡܐ ܐܦܣܩܘܦܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܐܠܙܐܙ ܦܪܢܣܝܬܐ ܘܪܫ ܥܕܬܐ ܕܣܬܪܐܣܒܘܪ ܐܒܐ “ܪܘܕܘܠ ܦܝܢܝܘܢܘܪ” ܘܥܠܝܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܓܕܝܕܐ ܘܒܝܬܝܐ ܒܥܕܢܐ ܩܐܡܝܐ ܓܘ ܦܪܢܣܐ “ܡܐܪܟ ܓܼܐܢܡ ܟܣܐܒ” ، ܘܟܪܟܠܗܿ ܡܫܕܪܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܘܐܘܢ̈ܗ ܘܚܙܐܠܗܿ ܡܘܠܟܢ̈ܗ ܘܐܝܬܘ̈ܬܗ ܥܬܩܝ̈ܐ، ܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗܿ ܕܡܝܪܬܐ ܓܘܝܗܝ ܡܫܕܪܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܥܕܢ ܟܠܝܬܝܗܝ ܓܢ̄ܒ ܙܘܝܬܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܐ ܕܟܘܡܪܐ ܪܒܐ ܦܦܐ “ܦܪܢܣܝܣ” ܒܥܕܢܐ ܕܣܥܘܪܘܬܗ ܠܥܝܪܩ ܘܩܠܝܡܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 2021.

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܒܥܕܢܐ ܕܟܪܘܟܝܐ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܘܕܐ ܚܕܪ ܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ، ܐܢܝ ܦܝܫ̈ܐܝܠܗܘܢ ܗܠ ܐܕܝܘܡ ܚܕ ܫܘܦܐ ܕܡܝܪܐ ܕܡܬܕܡܕܢܚܢ̈ܐ ܦܪ̈ܢܣܝܐ ܘܡܫܘܬܦ̈ܐ ܐܢܝ ܕܟܦܫܝ ܬܪܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܡܥܪܒܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap