ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܦܬܚ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܩܕܡܝܐ ܣܝܡܝܐܥܠ ܐܢ̄ܬܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܦܬܚܠܗ ܩܢܨܠܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ “ܡܐܪܟ ܣܬܪܘ”، ܝܘܡ ܬܠܬܒܫܒܐ 9 ܬܡܘܙ 2024 ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܪܫܬܐ ܕܡܘܬܒܐ ܥܠܝܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܘܫܘܘܚܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕ.”ܚܐܢܙܐܕ ܐܚܡܕ”، ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܩܕܡܝܐ ܫܪܝܪܐ ܘܣܝܡܝܐ ܚܒܫ ܡܠܘܐܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܚܕܬܐ، ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ.

ܘܚܒܫ ܒܝܬ ܓܠܚܐ، ܗܘ ܒܕ ܗܘܐ ܡܛܝܒܐ ܠܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗܠ 18 ܡܢ ܬܡܘܙ ܩܐܡܝܐ، ܫܪܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܪܒܥ ܢܫ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܐܢܝ ܕܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗܘܢ ܓܪܐ ܓܠܝܐ ܓܘ ܛܘܪܢܬܐ ܕܓܪܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܒܝܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܒܬܫܥܝܬܐ ܚܕܬܐ، ܘܝܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢ ( ܣܘܪܡܐ ܚܐܢܡ، ܡܪܝܡ ܢܝܪܡܐ، ܡܐܪܝ ܬܪܝܙ ܐܝܫܘ ܘܠܝܠܐ ܬܡܪܘܙܝ) ܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܓܠܝܚܐ ܨܠܡ̈ܐ ܡܓܫܡ̈ܐ ܐܠܝܗܝ ܓܘ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܡܢܐ (ܣܠܐܡ ܐܠܒܢܐ)، ܘܥܡ ܬܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܡܡܬܠܝ ܐܢ̄ܬܬܐ ܘܟܫܝܪܘܬܐ ܘܝܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢ ( ܡܐܪܓܪܝܬ ܓ̰ܘܪܓ̰، ܘܓ̰ܘܙܦܝܢ ܘܪܕܐ) ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ ܢܫܝ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܚܒܫܠܗܘܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܝܘܡܝܬܐ ܒܐܢܝ ܝܘܡ̈ܬܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܝܠܗ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ، ܘܒܕ ܐܣܪ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܒܓܠܘܬܐ ܒܐܬܪܝܗܝ ܝܡܝܐ”، ܘܡܘܒܝܢܗ (ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܓܠܝܚ̈ܐ ܒܕ ܗܘܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܥܠ ܫܘܦ̈ܐ ܐܠܟܬܪ̈ܘܢܝܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܘܡܨܝܢܘܬܐ ܕܚܝܪܬܐ ܥܠܝܗܝ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܟܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ).

ܘܪܡܙܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ”، ( ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܝܨܦ ܥܠ ܓܪܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܕܪܐ ܕܥܣܪܝܢ، ܕܗܘܐ ܚܕ ܫܘܪܝܐ ܠܡܠܘ̈ܐܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ ܒܐܢ̄ܬܬܐ ܘܓܪܗܿ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ)، ܘܡܘܒܝܢܗ ܕ(ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܐܬܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܝܠܘܦ̈ܝܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܕܝܬܘܢ ܐܡܪܝܟܝܐ ܦܠܚܠܢ ܠܬܡܡܬܗ ܒܚܝܘܪܘܬܐ ܕܕ.”ܐܠܕܐ ܒܢܝܡܝܢ” ).

ܘܒܥܐܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ”، ܒܚܘܬܡܐ ܕܡܡܠܗ ( ܕܗܘܐ ܦܘܠܚܢܢ ܐܝܟ ܢܘܩܙܐ ܕܫܪܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܠܢܛܪܬܐ ܘܪܩܡܢܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܫܛܪ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܟܢܘܫ̈ܝܬܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܬܪ̈ܝܟܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ).

ܘܒܬܪ ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ، ܫܘܪܐܠܗ ܩܢܨܠܐ ܐܡܪܝܟܝܐ ܓܘܢܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ “ܡܐܪܟ ܣܬܪܘ” ܒܦܘܬܚܐ ܕܫܘܦܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܥܠ ܫܒܟܐ ܕܐܢܬܪܢܝܬ ܘܡܘܝܕܥܠܗ ܝܠܗ ܡܛܝܒܐ ܠܟܠ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܡܠܗ ܗܘ ܕܫܘܪܪܠܗ ܓܘܗ ، (ܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܘܓܘ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܝܠܝܬܐ USAID ܦܠܚܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܒܨܘܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ، ܘܪܡܙܠܗ ( ܟܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܩܝܡܚ ܓܘܗܿ ܠܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܟܚܙܚ ܫܘܡܠܝܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܚܕܬܐ ܦܝܫ ܡܘܙܝܕܐ ܠܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܗܘ ܟܦܠܚ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡܢ، ܘܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܡܦܨܚܢܐ ܠܟܠܢ).

ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܦܘܬܚܐ ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ، ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܐ ܘܪ̈ܒܢܝܬܐ ܕܠܒܐ ܕܝܫܘܥ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܝܨܘܦ̈ܐ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܐܢ̄ܬܬܐ ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܘܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܒܝܬ ܓܠܚܐ ܐ̄ܬܝܠܗ ܡܢ ܬܪܡܝܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܒܨܘܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ، ܗܘ ܕܩܝܡ ܓܘܗ ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܝܠܝܬܐ USAID ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap