ܒܡܫܬܘܬܐ ܕܐ̄ܟܠ̄ܪܡܫܐ ܥܠ ܐܝܩܪܗ… “ܐܘܓܼܢܐ” ܬܦܩ ܒܣܦܪ̈ܐ ܘܡܘܪ̈ܕܢܐ ܕܓܠܘܬܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ

ܬܦܩܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܒܪܡܫܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 10 ܚܙܝܪܢ 2024، ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܡܘܪ̈ܕܢܐ ܕܥܡܢ ܒܓܠܘܬܐ، ܓܘ ܡܫܬܘܬܐ ܕܐ̄ܟܠ̄ܪܡܫܐ ܕܦܝܫܠܗܿ ܥܒܝܕܬܐ ܥܠ ܐܝܩܪܗ ܓܘ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܦܝܟܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

ܡܫܬܘܬܐ ܗܝ ܕܟܡ ܥܒܕܠܗܿ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܒܫܘܬܦܬܐ ܘܛܘܝܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܪ̈ܢܘܝܐ (ܡܚܫܒܢ̈ܐ) ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܩܝܡܢ̈ܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܬܦܩܬܐ، ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐܡܝܢܝܘܬܐ ܒܝܢ ܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ ܠܛܘܪܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܬܢܐܠܗ ܚܕܪ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܕܥܐܕ̈ܐ ܐܢܝ ܕܥܒܕܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܕܒܥܝܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܛܪܬܗ ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ، ܓܘ ܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ.

ܘܩܘܠܣܠܗܘܢ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܪ̈ܢܘܝܐ ܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܡܫܬܘܬܐ، ܒܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܐܢܝ ܕܪܥܝܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ، ܘܫܘܪܪܠܗܘܢ ܕܦܝܫܝ ܡܚܘܫܒܢܐ ܚܕܐ ܫܢܝܬܐ ܐܕܫܢܝܬܐ ܓܘ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap