ܒܡܬܚܐ ܕܟܪܘܟܼܝܗ ܓܘ ܡܠܒܘܪܢ…”ܐܘܓܼܢܐ” ܣܥܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ

ܣܥܪܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 12 ܚܙܝܪܢ 2024، ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܦܝܟܬܘܪܝܐ ܘܢܝܘܙܝܠܢܕܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܪܝ “ܒܢܝܡܝܢ ܐܝܠܝܐ” ، ܒܛܘܝܒܼܐ ܕܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܗܝܘܡ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܒܘܟܼܢܐ (ܪܫܐ) ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܗܝܘܡ ܩܕܝܡܐ “ܓ̰ܘܙܝܦ ܗܐܘܝܠ”.

ܘܝܗ̄ܘܐ ܒܚܒܪܘܬܐ ܕ”ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܣܥܘܪܘܬܗ، ܪܫ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ “ܟܐܡܠ ܟܘܢܕܐ”، ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ، ܥܡ ܣܘܘܕܐ ܚܕܪ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܡܬܚܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ، ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܓܠܘܬܐ ܠܛܘܪܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܠܒܘܪܢ ܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap