ܒܢܐܦܠ ܕܥܪܐ ܠܢܘܗܪܐ ܡܢ̄ܕܪܫ

ܡܝܕܥܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܥܝܬܗܿ ܡܕܥܪܬܐ ܕܢܘܦܩܐ ܕܡܓܠܬܗܿ (ܒܢܐܦܠ) ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܐܩܡܝܬܐ، ܕܕܥܪܐ ܐܝܟ ܩܕ̄ܡܬܐ، ܒܐܡܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܘܬܐ ܘܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ݂
ܘܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܡܦܨܚܢܐ ܩܪܚ ܟܬܘܒܼ̈ܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܒܚܩܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܐܢܝـ ܕܝܐܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪܐ ܒܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܝܘܪܬܢܐ ܘܬܫܥܝܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܢܗܪܝܢܝܬܐ ، ܠܡܫܘܬܦܬܐ ܘܡܠܝܢܬܐ ܕܡܓܠܬܝܗܝـ ܡܫܡܗܬܐ (ܒܢܐܦܠ) ܒܟܬܝܒܬܝ̈ܗܝـ ܘܡܚܪ̈ܝܗܝـ ܘܒܘܨܝ̈ܗܝـ ܕܕܥܪܐ ܠܙܗܝܘܬܗܿ ܘܫܘܦܪܗܿ ܘܦܘܪܫܢܗܿ ، ܐܝܟ ܕܝܗ̄ܘܬ ܡܓܠܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ، ܘܡܒܘܥܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܘܡܒܘܥܐ ܬܟܼܝܠܐ ܠܕܪ̈ܫܢܐ
ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܘܡܫܕܪܬܐ ܕܡܠܘ̈ܐܐ ܕܦܪܣܬܐ ܒܠܫܢ̈ܐ : ܣܘܪܝܝܐ ، ܩܘܪܕܝܐ، ܥܪܒܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐ ،
ܥܒܘܕܘܢ ܛܘܦܝܐ ܥܠ ܪܩܡܐ ܕܐܬܐ :
07507524708
ܐܘ ܡܫܕܪܬܐ ܠܒܝܠܕܪܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ :
[email protected]
ܣܚܒܪܘܢ ܒܐܡܢ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ : mardutha.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap