(ܒܢܐܦܠ) ܕܥܪܐ ܠܢܘܦܩܐ ܒܬܪܝ ܢܘܣܟ̈ܐ ܘܪܩܝܐ ܘܐܠܟܬܪܘܢܝܐ

ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܢܦܩܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܡܓܠܬܐ ܕ ܒܢܐܦܠ (ܩܝܛܐ 2022) ، ܒܬܪܝ ܢܘܣܟ̈ܐ ܘܪܩܝܐ ܘܐܠܟܬܪܘܢܝܐ، ܒܬܪ ܟܠܝܬܐ ܡܘܓܪܫܠܗܿ ܙܘܕܐ ܡܢ (10) ܫܢ̈ܐ. ܘܐ̄ܬܝܠܗ ܡܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܬܪ ܕܥܪܬܐ ܕܢܘܦܩܐ ܛܥܝܢܐ ܡܢܝܢܐ ( 46) ܕܡܬܡܡ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܓܠܬܐ ܒܟܪܬܐ ܓܘ ܦܘܪܫܢܗܿ ܘܡܫܡܗܘܬܗܿ . ܘܫܘܪܐܠܗ ܡܢܝܢܐ ( ܡܡܠܐ ܩܕܡܝܐ) ܒܝܕ ܪܫ ܣܝܘܡܘܬܐ ܐ̄ܡܪܗ ܓܘܗ: ” ܐܕܝܘܡ̄، ܘܐܚܢܝ ܡܫܪܚ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܡܓܠܬܢ ܪܨܝܢܬܐ ( ܒܢܐܦܠ ) ، ܝܕܥܚ ܡܠܝܐܝܬ ܓܘܫܡܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܥܠ ܪܘܦܫܢ ܐܢ ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܢܘܦܩܗܿ ܒܥܕܢܐ ܩܐܡܝܐ ، ܐܘ ܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܐܡܝܢܝܘܬܗܿ ܒܢܘܦܩܐ ܒܕܥܬܝܕ، ܘܥܡ ܐܠܝܨܘܬܐ ܒܛܒܘܬܐ ܕܚܒܝܫ̈ܬܐ ܘܚܘܦܛܐ ܠܩܘܝܡܐ ܒܓܘܗܿ ܕܢܛܪܐ ܫܘܝܗܿ ܥܝܕܝܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܘܚܒܝܫ̈ܬܐ، ܘܡܪܡܬܗܿ ܠܫܘܦܐ ܕܚܫܚ ܥܡ ܚܕ̈ܬܬܐ ܕܕܪܐ، ܫܒܘܩ ܡܢ ܣܩܘܒܠܝ̈ܘܬܐ ܪ̈ܒܐ ܕܟܠܝ ܕܪܩܘܒܠܢ . ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܐ̄ܡܪܐ : “ܡܚܘܬܬܠܢ ܪܒܐ ܓܗ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܟܠܝܐ ܥܠ ܝܬ ܫܛܚܐ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ، ܘܟܠܝܗܝ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܣܦܪ̈ܝܐ ܘܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ، ܐܝܬܠܗܘܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܠܓܢ̄ܒܢ ܘܡܬܒܚܠܗܘܢ ܥܠ ܚܕ ܕܪܓܐ ܡܢ ܝܨܝܦܘ̈ܬܢ ، ܘܬܪ̈ܥܢ ܦܬܝܚܐܝܠܗܘܢ ܩܕ̄ܡ ܟܠܝܗܝ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܗ̄ܒܚ ܡܛܝܒ̈ܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ . ܘܟܐ̄ܬܝܐ ܗܘܝܬܐ ܕܗܢ ܡܢܝܢܐ ܕܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܚܕ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܦܘܬܚܐ ܥܠ ܐ̄ܚܪܢܐ ܘܩܒܠܬܐ ܕܐܕܫܝܘܬܐ ܗܝ ܕܚܫܒܢܚܠܗܿ ܓܙܐ ܛܝܡܢܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܘܡܙܝܕܬܐ ܕܡܘܗܒܬܗܿ، ܘܗܘ ܡܢܕܝ ܒܕ ܗܦܟܼ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܠܝܐ ܥܠ ܡܠܘܐ̈ܐ ܐܢܝ ܒܕ ܚܒܫܠܗܘܢ.” ܘܚܒܫܠܗ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܪ̈ܨܝܢܐ ܘܒܘܨܝ̈ܐ ܛܝܡܢ̈ܐ ܘܥܡ ܬܦܩܝ̈ܬܐ ܘܡܠܘܐ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܩܢܝ̈ܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܘܟܬܘܿܒ̈ܐ ܡܒܥܢ̈ܐ ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܡܫܘܬܦܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ” ܐܒܐ ܬܠܝܬܝܐ ܪܘܐܝܠ” ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܘܪܝܬܐ . ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܡܓܠܬܐ ܕܒܢܐܦܠ ܝܠܗܿ ܐܩܡܝܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܢܦܩܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܒܐܪܒܥܐ ܠܫܢ̈ܐ (ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ ܘܐܢܓܠܝܙܝܐ) ، ܘܡܪܐ ܕܦܘܪܫܢܐ : ܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ، ܘܪܫ ܣܝܘܡܘܬܐ : “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܘܢܛܪ ܐ̄ܪܙܐ : “ܓ̰ܘܪܓ̰ܝܢܐ ܒܗܢܡ ܚܒܒܐ” . ܘܡܨܝܬܘܢ ܩܪܝܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܐܣܘܪܐ ܕܐܬܐ :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap