ܒܩܠܝܬܐ

ܒܩܠܝܬܐ
ܘܥܠ ܒܗܪܐ ܕܠܡܦܐ
ܟܬܼ݀ܒܐ ܒܐܝܼ݀ܕܗ
ܘܚܙܝܬܗ ܒܥܝܢܗ
ܘܨܒܼ݂ܹܵ݀ܥܬܗ ܩܠܒ݀ܐ ܫܩܼܝ݀ܒܐ
ܐܩܠܐ ܠܐܩܠܐ
ܘܡܐܢ ܩܛܡܐ ܒܕܦܢܐ
ܘܦܪ̈ܨܘܿ݁ܦܐ ܕܨܘ݀ܪܬܐ
ܡܢ ܓܘ݀ܕܐ ܠܐܪܥܐ ܢܦܝ݀ܠܐ

ܒܩܠܝܬܐ
ܘܥܠ ܩܝ݀ܢܬܐ ܕܐܬܼ݀ܘܬܐ
ܬܢܐ ܪܩܕܐ
ܘܩܛܡܐ ܙܝܕܐ
ܘܚܓܐ ܥܪܝܐ
ܠܐܬ݀ܘܬܐ ܐَܼܸ݇ܚܪܢܐ ܩܒܝ݀ܠܐ
ܒܩܠܝܬܐ
ܠܝܬܼ݀ ܒܗܪܐ ܕܠܡܦܐ
ܟܘ݀ܪܣܝܐ ܫܬܝ݀ܩܐ
ܘܢܘܪܐ ܕܥَܝ݀ܟ݀ܐ
ܫܡܝܐ ܨܦܝ݀ܬܐ ܠܐ ܟܡܪܠܦܐ
ܒܩܠܝܬܐ
ܩܝ݀ܢܬܐ ܟܠܝ݀ܬܐ
ܘܨܘ݀ܪܬܐ ܬܠܝ݀ܬܐ
ܘܡܚܛܐ ܒܪ ܩܠܐ ܥܒ݀ܝ݀ܕܬܐ
ܘܒܠܘ݁ܥܬܐ ܠܬܢܐ ܠܐ ܣܪܝ݀ܦܬܐ
ܒܩܠܝܬܐ…
ܟܠܗܘ݁ܢ ܕܥَܝ݀ܟܐ…
ܟܠܗܘ݁ܢ ܕܡܝ݀ܟܐ…
ܟܠܗܘ݁ܢ ܡܢ ܦܠܚܐ ܢܝ݀ܚܐ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap