ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ ܥܫܘܪ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ 

ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ ) ܡܕܒܪܢܘܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܪܐܡܝـ ܢܘܪܝـ ܣܝܐܘܫ ) ܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܢܙܪ ܚܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܥܒܕܠܠܗ ܚܿܘܪܫܝܕ ) ܕܘܩܐ ܕܡܥܩܒܢ݁ܐ ، ܘܡܝܩܪܐ ( ܐܬܼܝܠ ܡܩܕܣܝـ ) ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܘܟܬܝܘܬܐ ܕܓܒܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܟܘܪܕܣܬܢܝܐ، ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܒܝܕܐ ܒܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 13 / ܚܙܝܪܢ 2022، ܒܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܚܘܪ̈ܩܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ( ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ ܥܫܘܪ ) ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܚܕܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ .

ܘܒܚܕ ܡܡܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܚܘܪ̈ܩܢܐ، ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܕܒܪܢܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܼܗ ܚܕܬܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܠܡܗܘܡܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܓܘ ܡܝܩܪܐ ( ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ) ܘܓܘ ܫܕܬܢ̈ܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܘܛܘܝܒܝܗܝـ ܐܡܝܢܝܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܛܘܪܢܬܐ ܗܝ ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܓܘ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܒܨܘܪ̈ܘܬܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܘܟܝܠܘܬܐ ܐܡܝܪܟܝܬܐ ܕܫܘܘܚܐ ܬܒܠܝܐ ܘܡܛܟܣܬܐ ܕܡܥܩܒܢ̈ܐ ܬܒܠܝܬܐ، ܗܝ ܬܪܡܝܬܐ ܕܐܡܝܢܬܐܝܠܗܿ ܒܦܘܠܚܢܗܿ ܓܘ ܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܩܝܡܩܡܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܠܣܢܕܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܘܩܝܡܩܡܘܬܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܡܠ̈ܐ ܕܡܩܪܒܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܢܝܫܐ ܕܢܛܪܬܐ ܥܠ ܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܬܠܩܬܐ .

ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܚܕܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܠ ܗܘܡܢܘܬܝܗܝ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܠܛܘܝܒܐ ܟܠܢܝܐ ܠܚܘܦܛܐ ܪܒܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܟܠܝܗܝ ܠܢܛܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܬܪܨܬܗ ܘܡܩܪܒܬܗ ܠܥܠܡܐ ܗܘ ܕܚܫܚܝܠܗ ܠܐܝܩܪܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܝܡܢ̈ܐ ܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܒܡܬܚܐ ܥܒܝܪܐ .

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ( ܒܪܢܪܕ ܝܘܣܦ ܥܫܘܪ) ܝܠܗ ܡܘܠܕܐ 1981 / ܥܢܟܒܐ . ܘܩܢܐܠܗ ܣܗܕܘܬܐ ܕܒܟܠܘܪܝܘܣ ܡܢ ܟܠܢܝܘܬܐ ܕܣܦܪܘܬܐ ܡܢܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܘܒܬܝـ̈ ܥܬܩ̈ܐ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܨܠܚ ܐܠܕܝܢ- ܐܪܒܝܠ ܒܕܪܓܐ ܕܪܒܐ ܛܒܐ ܫܢ̄ܬܐ 2004 .

ܫܕܬܢܐ ܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܕܐܪܒܝܠ 2005 .

ܡܛܦܣܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܥܬܩ̈ܐ ܕܐܪܒܝܠ ܓܘ ܥܘܩܒ̈ܐ ܕܬܠܐ ܕܩܨܪܐ ܒܥܟܒܐ 2005-2006 .

ܫܕܬܢܐ ܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ 2008 .

ܫܕܬܢܐ ܓܘ ܕܝܘܢܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ 2014 .

ܥܕܘܪܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ – ܐܪܒܝܠ 2015.

ܫܕܬܢܐ ܓܘ ܒܘܪܕ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܦܬܢܝܬܐ ܓܘ ܕܝܘܢܐ ܕܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܕܪܓܼܐ ܕܪܫܐ ܕܕܝܘܩ̈ܐ ܘܩܢܐܠܗ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܝܩܪܢܘܬܐ ܡܢ ܡܛܟܣܬܐ ܕܐܡ̈ܘܬܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ (ܝܘܢܣܟܘ) 2022 .

ܘܒܚܪܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܐ ܘܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܥܟܒܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap