ܓܘ ܚܘܕܪܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ … “ܐܘܓܼܢܐ” ܬܦܩ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܣܝܕܢܝ

ܬܦܩܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 16 ܚܙܝܪܢ 2024، ܒܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܩܝܡܢ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܣܝܕܢܝ، ܓܘ ܚܘܕܪܐ ܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܣܦܪܐ”ܥܐܕܠ ܕܢܘ”، ܚܒܫܠܗ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܒܐܬܪܐ، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܒܝܬ ܣܡܟܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܬܠܝܛܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܣܝܕܢܝ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܚܘܕܪܐ، ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܚܕܬܘܬܐ ܘܬܟܢܘܠܘܓ̰ܝܐ ܒܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܥܡܢ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܡܨܝܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܐܢܝ ܫܒܝܠ̈ܐ ܒܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܡܢ ܬܠܩܬܐ، ܐܢܝ ܕܟܡ ܓܠܐܠܗܘܢ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܓܪܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܐܪܫܦܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܗܘܝܐ ܒܝܢ ܐܝܕ̈ܬܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ.

ܘܬܢܐܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܣܘܘܕܗ، ܠܦܣܘܥܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ܘܦܪܝܫܬܐ ܕܟܡ ܪܚܫܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒܬܗܿ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܥܡ ܚܘܕܪ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܒܩܢܛܪܘܢ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܨܦܝ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܠܗ ܩܠܝܡܐ، ܘܟܡ ܫܡܗܠܗܿ ܒܚܕܐ ܦܣܘܥܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܠܫܢܐ ܕܥܡܢ ܘܐܡܝܢܝܘܬܗ ܘܛܘܪܢܬܗ.

ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܡܢ ܚܘܕܪܐ، ܪܡܙܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܠܓܪܐ ܕܥܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܩܝܡܐ ܓܘܝܗܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ، ܐܢܝ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕ ܫܘܦܐ ܪܒܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ، ܠܓܪܝܗܝ ܒܚܝܠܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܥܡܢ ܘܓܠܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܥܡܢ ܒܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܦܢܝܬܐ.

ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܣܘܘܕܗ ܬܢܐܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܚܕܪ ܡܠܘܐܐ ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ، ܗܘ ܕܒܥܝܐ ܡܕܒܢܘܬܐ ܩܛܪܬܗ ܒܥܘܪܢ ܥܡ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ، ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ، ܘܫܘܪܪܠܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܢ ܒܐܬܪܐ ܘܓܠܘܬܐ، ܘܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܡܬܐ ܕܨܒܘܬܐ ܕܡܕܪܘܬܐ ܕܥܡܢ.
ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒܐ ܠܚܘܕܪܐ ܣܥܘܪܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܘܣܬܪܠܝܐ ܘܢܝܘܙܠܢܕܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܡܪܝ “ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܓ̰ܪܓ̰ܝܣ ܐܠܩܣ ܡܘܣܐ”، ܐܒܐ “ܝܘܣܦ ܠܙܓܝܢ” ܡܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܟܢܫܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܘܣܬܪܠܝܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܩܝܡ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܐܘܣܬܪܠܝܬܐ ܒܩܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܘܥܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܚܕܪ ܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܬܦܩܝ̈ܬܐ ܕܟܦܫ ܒܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܡܬܘܬܒ̈ܐ ܬܡܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap