ܓܘ ܠܒܢܢ … ܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܩܝܡܠܗ ܐܣܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܠܒܢܢ ܒܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܒܚܕ ܙܘܝܚܐ ܩܝܡܠܗ ܒܓܘܗ ܒܦܪܘܣܐ ܕܥܐܕܐ ܕܝܡܐ ܒܪܥܝܘܬ ܘܙܝܪܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܠܒܢܢܝܐ “ܥܒܕܠܠܗ ܒܘ ܚܒܝܒ” ܘܒܛܘܝܒܐ ܕܗܘܦܪܟܐ ܕܒܝܪܘܬ ܘܐܝܙܓܕܬܐ ܕܣܘܝܕ ܓܘ ܠܒܢܢ . ܒܝܘܡ 20 / 3 /2023 .
ܘܐ̄ܬܝܠܗܿ ܗܕ ܡܝܩܪܢܘܬܐ ܠܛܝܡܢܬܐ ܕܓܪܐ ܕܟܡ ܡܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܫܘܡܠܝ̈ܐ ܡܫܘܪܪ̈ܐ ܒܝܘܪܟܐ ܕܡܬܚܐ ܕܫܩܠܬܗ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܥܡ ܦܘܪܫܢܐ ܓܘ ܥܕܥܐܕ̈ܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢ̈ܝܐ ܐܢܝ ܕܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗܘܢ ܓܪܐ ܓܠܝܐ ܓܘ ܫܛܚܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ.
ܘܡܘܩܪܒܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܓܘ ܡܡܠܐ ܕܙܘܝܚܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܗܕ ܫܪܝܬܐ ܝܩܝܪܬܐ ܐܢܝ ܕܡܙܝܕܝ ܡܢ ܚܝܠܢ ܒܢܝܫܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܐܣܘܪܐ ܒܝܢܬ ܫܘܬܐܣܝ̈ܢ ܓܘ ܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ ܘܠܒܢܢ.
ܘܚܘܬܬܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܕܗܕ ܡܝܩܪܢܘܬܐ ܛܥܢܐ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܨܘܒ ܡܪܕܘܬܢ ܘܠܫܢܢ ܘܝܪܬܘܬܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܘܒܥܐܠܗ ܕܗܘܝܐ ܫܢ̄ܬܐ 2023 ܦܪܝܫܬܐ ܒܣܢܕܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܘܒܣܢܕܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܡܝܩܪܐ ܪܫ ܘܙܝܪ̈ܐ.
ܘܡܘܩܪܒܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܙܝܚܢ̈ܐ ܒܥܐܕܐ ܕܝܡܐ ܘܟܠܝܗܝ ܐܡܗ̈ܬܐ ܘܡܘܙܝܕܠܗ ܒܚܘܬܡܐ ܕܡܡܠܗ ܕܠܝܬܠܝ ܐܠܐ ܕܡܩܪܒܢ ܗܕ ܡܝܩܪܢܘܬܐ ܠܣܢܕܝ ܪܒܐ ܝܡܝ ܗܝ ܕܟܡ ܡܠܦܐܠܝ ܡܘܗܒܬܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܠܫܢܢ ܘܝܪܬܘܬܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap