ܕܟܬܘܪ “ܓ̰ܘܪܓ̰ ܟܝܪܐܙ” ܐܪܚܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ

ܡܘܝܕܥܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܟܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܓܘ ܬܒܝܠ، ܕܟܬܘܪ “ܓ̰ܘܪܓ̰ ܟܝܪܐܙ” ܒܕ ܗܘܐ ܐܪܚܐ ܕܐܝܩܪܐ ܓܘ ܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ، ܗܘ ܕܒܥܝܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܛܪܬܗ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܘܢܢ ܗܘܙܝܐ ܕܒܘܨܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܥܬܝܕܝ̈ܐ ، ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ، ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܪܒܝܠ.

ܝܠܕܠܗ “ܓ̰ܘܪܓ̰ ܟܝܪܐܙ” ܓܘ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ، ܡܢ ܐܒܗ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐ̄ܬܝܠܗܘܢ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܚܪܒܘܛ ܒܬܘܪܟܝܐ ܩܐܡܝܬܐ، ܚܙܩܠܗ ܠܐܡܪܝܟܐ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1982 ܘܕܪܫܠܗ ܡܚܪܘܬܐ ܓܘ ܟܐܠܝܦܘܪܢܝܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܚܙܩܠܗ ܒܝܢ ܫܢ̈ܐ 1989 ܘ 1990 ܠܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܐܘܟܣܦܘܪܕ ܕܝܠܦ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܘܦܝܣܘܪܐ “ܣܝܒܣܬܝܐܢ ܒܪܘܟ” ܒܓܝܓܠܐ ܕ(ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ)، ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܢܐܠܗ ܠܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܟܐܡܒܪܕܓ̰ ܕܫܩܠ ܣܗܕܘܬܐ ܕܕܟܬܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܕ( ܢܦܩ̈ܬܐ ܚܘܫܒܢܝ̈ܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܫܝܡܝ̈ܐ).

ܘܦܝܫ ܚܘܫܒܢܐ ܕܟܬܘܪ “ܓ̰ܘܪܓ̰ ܟܝܪܐܙ” ܒܟܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܓܘ ܬܒܝܠ، ܘܥܠܗ ܕܥܪܐ ܛܒܘܬܐ ܒܡܥܒܪܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܠܫܢܐ ܕ(Unicode ) ܒܫܠܦܐ ܕܟܘܡܦܝܘܬܪ ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܘܝܢܕܘܙ، ܗܘ ܕܦܠܚܠܗ ܓܘܗ ܒܝܢ ܫܢ̈ܐ 1990 ܘܗܠ 1996 .

ܘܡܘܝܕܥ ܗ̄ܘܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܬܚܐ ܥܒܝܪܐ، ܕܦܪܘܦܝܣܘܪܐ ܒܪܝܛܝܢܝܐ “ܣܝܒܣܬܝܐܢ ܒܪܘܟ” ܘܩܝܘܡܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܕܪ̈ܫܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܡܪܝ “ܣܘܝܪܝܘܣ ܪܘܓ̰ܝܗ ܐܚܪܣ” ܒܕ ܗܘܝ ܐܪ̈ܚܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܒܐܬܪܐ، ܗܘ ܒܕ ܦܝܫ ܥܒܝܕܐ ܒܫܘܪܝܐ ܕܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ.

ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ، ܕܣܝܡܦܘܙܝܘܡ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܒܕ ܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܠܡܬܚܐ ܡܢ 5-8 ܐܝܠܘܠ ܐܬܝܢܐ، ܬܚܘܬ ܪܘܫܡܐ ” ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܚܝܬܐ.. ܝܗܒܠ ܚܝܠܐ ܠܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܢ “، ܒܕ ܦܝܫ ܩܛܝܪܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܠܘܡܕ̈ܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܝܘܣܦ ܫܬܝܬܝܐ ܐܘܕܘ ܒܕܝܪܐ ܕܣܗܕܐ ܓ̰ܒܪܐܝܠ ܕܐܢܒܘ، ܓܘ ܥܢܟܒܐ ܒܐܪܒܝܠ، ܘܚܒܫ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܠܩܢܛܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܣܪ̈ܝܛܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܩܢܛܪܘܢ ܕܡܟܬܒܼܢܘܬܐ ܪܩܡܝܬܐ ܕܣܪ̈ܝܛܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap