ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ ܩܠܣ ܠܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܬܟܠܬܗܿ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ

ܩܘܠܣܠܗ ܘܙܝܪܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܘܛܘܦܝ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܡܝܩܪܐ “ܐܢܘ ܓ̰ܘܗܪ ܥܒܕܘܟܐ، ܝܘܡ ܚܡܫܒܫܒܐ 13 ܚܙܝܪܢ 2024، ܥܠ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܒܚܕ ܟܬܒܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܛܝܡܢܬܐ ܠܦܘܠܚܢ̈ܗ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܡ ܚܘܕܪ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ.

ܘܐ̄ܬܝܠܗ ܓܘ ܟܬܒܐ ( ܟܡܩܪܒܚ ܛܠܘܟܢ ܘܒܐܘܪܚܘܟܢ ܠܟܕܝܪ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܬܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܢ ܘܐܝܩܪܢ ܒܬܟܠܬܘܟܢ ܥܠ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܘܟܢ ܪ̈ܘܫܡܝܐ).

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܥܒܕܘܟܐ” ܓܘ ܟܬܒܐ ܝܬܗ، ( ܗܕ ܦܣܘܥܬܐ ܟܡܚܙܝܐ ܘܟܡܫܪܪܐ ܠܦܩܘܕܘܬܐ ܚܟܝܡܬܐ ܕܪܫܐ “ܡܣܥܘܕ ܐܠܒܐܪܙܐܢܝ” ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܕܪܫܐ ܕܘܙܝܪ̈ܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ ” ܡܣܪܘܪ ܐܠܒܐܪܙܢܝ”، ܐܢܝ ܕܡܫܪܪܝ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܠܫܢܢ ܐܝܟ ܠܫܢܐ ܚܝܐ ܟܬܒܝ ܓܘܗ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܚܒܝܒܐ ܘܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ).

ܘܦܝܫ ܕܟܼܝܪܐ، ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܫܘܪܐܠܗܿ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܬܝܒ̈ܬܗܿ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܥܡ ܚܘܕܪ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܓܘ ܩܢܛܪܘܢ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܘܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܐܢܝ ܕܝܨܦܝ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܟܠܗ ܩܠܝܡܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap