ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܡܛܝܡܢ ܥܡܠ̈ܐ ܕܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܪܝܝܬܐ

ܩܘܠܣܠܗ ܡܥܠܝܘܬ ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦܿ”، ܥܠ ܥܡܠ̈ܐ ܘܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܫܕܬܢ̈ܐ ܘܫܕܬܢܝ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܛܘܟܣܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܐܢܝ ܕܩܝܡܐ ܓܘܝܗܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܗܿ ܘܡܢܘ̈ܬܗܿ ܡܫܚܠܦ̈ܐ.

ܐܬܝܠܗ ܐܗܐ ܒܚܕ ܟܬܒܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡܝܘܩܪܗ ܓܘܗ ܘܙܝܪܐ ܟܠܝܗܝ ܫܕܬܢ̈ܐ ܘܫܕܬܢܝ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܚܘܕܪ̈ܐ ܢܩܝܦ̈ܐ ܐܠܗܿ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 30 ܚܙܝܪܢ 2024، ܠܓܪܝܗܝ ܥܒܼܘܿܕܐ ܘܥܡܠܝ̈ܗܝ ܒܥܒܼܕܬܐ ܕܥܕܥܐܕ̈ܐ ܘܥܒܼܘܿܕܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ، ܐܢܝ ܕܢܝܫܝܗܝ ܝܠܗ ܢܛܪܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܡܝܕܥܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܫܒܒ̈ܐ ܒܡܕܝܢܝܘܬܢ ܫܪܫܝܬܐ.

ܘܣܘܩܒܠ ܗ̄ܘܐܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܒܪܢܐܪܕ ܝܘܣܦ”، ܒܣܝܩܘܡ 13 ܚܙܝܪܢ ܥܒܼܝܪܐ، ܓܘ ܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܡܥܠܝܘܬ ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒܼܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܡܝܩܪܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦܿ”، ܒܚܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܠܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܘܠܛܢܝ̈ܐ ܪ̈ܘܫܡܝܐ ܐܢܝ ܕܝܨܦܝ ܒܝܪܬܘܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap