ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܣܥܪ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܟܬܘܪ ( ܣܠܪ ܥܘܬܡܢ ) ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܡܗ ܡܠܦܢܐ ( ܡܚܡܕ ܢܘܙܕ) ܘܟܝܠܐ ܕܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܕܝܘܢܐ ܒܘܙܝܪܘܬܐ، ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 1/ ܐܒ 2022 ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܘܪ̈ܫܢܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ .
ܡܘܩܪܒܠܗ ܕܟܬܘܪ ( ܣܠܪ ܥܘܬܡܢ ) ܗܘܢܝܝ̈ܗ ܠܡܝܩܪܐ ( ܐܘܓܼܢܐ ) ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܕܪܓܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܘܚܩܪܗ ܒܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ݁̈ܐ ܐܢܝ ܕܟܡ ܥܒܕܐܠܗܘܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܬܚܐ ܟܪܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗܿ ܚܕܬܐ، ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܫܘܝܐ ܕܐܢܝ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܚܒܫܝ ܟܠܝܗܝ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ، ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܗ ܠܡܝܩܪ̈ܐ ܣܥܘܪ̈ܐ ܥܠ ܗܘܢܝܝ̈ܗܝ ܘܪܡܙܠܗ ܠܚܘܦܛܐ ܪܒܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܙܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܙܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܓܘ ܟܘܪܣܬܢ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ. ܘܐܦ ܗܕܟ ܡܚܘܬܬܠܗ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܡܪܘܚܬܐ ܕܫܘܝܗ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܘܒܕܥܬܝܕ ܩܪܝܒܐ ܒܕ ܩܝܡܐ ܒܥܒܕܬܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܓܘ ܕܗܘܟ ܘܐܠܩܘܫ ܘܥܡ ܚܘܦܛܗܿ ܠܡܝܕܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܝܢܬ ܟܠܝܗܝ ܡܟܝܢ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ، ܘܙܕܘܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܥܒܝܕܐ ܒܥܕܢܐ ܕܦܝܫܝ ܦܬܝܚܐ ܚܘܕܪ̈ܢܝܬܐ ܦܪ̈ܥܝܐ ܢܩܘܦ̈ܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܕܩܠܝܡܐ. ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܠܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܠܣܢܕܬܝܗܝ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝ ܕܣܢܕܐ ܠܐܕܫܝܘܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ ܒܝܢܬ ܡܟܝܢ̈ܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap