ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪ ܡܪܕܘܬ ܥܝܪܩܝܬܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܟܬܘܪ ” ܥܝܡܐܕ ܓ̰ܐܣܡ” ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪ ܡܪܕܘܬܐ ܘܕܝܪܘܬܐ ܘܥܬܩ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܨܦܪܐ ܕܚܕܒܫܒܐ 12 ܐܕܪ 2023 .
ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܫܒܝܠ̈ܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܘܘܡܦܠܚܬܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܒܝܢܬܝܗܝ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܼܘܕܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܐܢܝ ܡܛܟܣܐܠܗܘܢ ܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܘܕܝܪܘܬܐ ܘܥܬܩ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ .
ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܟܬܘܪ “ܥܝܡܐܕ ܓ̰ܐܣܡ ” ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܓܘ ܣܝ̈ܥܬܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܦܠܚܝ ܠܡܬܒܬܐ ܕܦܪܘܬܘܟܘܠ ܪܘܫܡܝܐ ܒܝܢܬ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܠܡܬܒܬܐ ܕܣܘܪ̈ܛܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܓܪܐ ܥܒܘܿܕܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢ̈ܝܐ ܥܠ ܪܒܐ ܫܘܝ̈ܐ .
ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܚܘܬܬܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ݁ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܡܝܢܬܐܝܠܗܿ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܓܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܝ ܡܛܟܣܐܠܗܘܢ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܓܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܥܝܪܩ ܟܠܗ، ܒܥܠܬܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܓܪܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܠܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܪ̈ܘܬܐ ܕܒܟܝܪܘܬܐ ܓܘ ܪܒܐ ܓܝܓ̈ܠܐ.
ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܬܦܩܬܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ” ܠܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܟܬܒܐ (ܫܘܡܠܝ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ 2022 ) ܗܘ ܕܚܒܫ ܥܠ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 2022 ، ܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܓܘܒܝܐ ܡܢ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܒܫ ܡܫܡܗ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ.
ܒܬܪ ܗܕܟܼ ܫܩܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܕܟܬܘܪ “ܥܝܡܐܕ ܓ̰ܐܣܡ” ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܘܦܬܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ، ܘܟܪܟܠܗ ܣܥܘܪܐ ܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܐܘܢ̈ܗ ܘܡܘܒܝܢܗ ܕܡܝܪܘܬܗ ܪܒܬܐ ܒܫܒܝܠ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܡܩܪܒܬܐ ܕܡܘܕܥܢܘܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܝܪܬܘܬܢܝܬܐ ܘܐܝܩܪܗ ܪܒܐ ܠܥܡܠ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܦܠܚ̈ܐ ܓܘܗ.
ܘܚܬܡܠܗ ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ ܣܥܘܪܘܬܗ ܒܚܕ ܟܪܘܟܝܐ ܓܘ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܚܙܠܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܚܒܫ ܪ̈ܦܗ ܡܢ ܡܒܘܥ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܥܡ ܟܬܒ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܢܛܝܪ̈ܐ ܐܝܟ ܫܒܝܠ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܘܡܛܘܝܡܢܗ ܠܥܡܠ̈ܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܓܘܗ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap