ܙܘܝܚܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܫܒܪܐ  

ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܫܒܪܐ ، ܩܝܡܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ , ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܩܐܡܩܡܘܬܐ ܕܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ ، ܘܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܥܢܟܒܐ݂، Ankawa Festival ، ܩܝܡܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܠܫܒܪ̈ܝܢ ܥܙܝܙ̈ܐ  (Children’s day)  ،ܥܠ ܓܢ̈ܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܐܟܕܝܡܝܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܥܢܟܒܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 1/ ܚܙܝܪܢ 2022 ݂
ܩܪܚ ܫܒܪ̈ܝܢ ܚܒܝܒ̈ܐ ܘܐܒܗ̈ܝܗܝ ܝܩܝܪ̈ܐ ܠܡܫܘܬܦܬܐ ܘܫܡܥܬܐ ܒܥܒܕܘ̈ܝܬܗ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܡܘܬܪ̈ܢܐ ، ܥܡ ܪܒܐ ܡܢ ܦܓܼܥ̈ܐ ܘܕܫܢ̈ܐ، ܡܢ ܫܥܬܐ  (6:30 )  ܒܪܡܫܐ ܘܗܠ ܫܥܬܐ  (10:30 ) ܒܠܠܝܐ ݂
ܛܠܒܚ ܠܫܒܪ̈ܝܢ ܥܙܝܙ̈ܐ ܥܕܢ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ    

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap