ܚܒܼܠܐ ܕܕܘܠܝܗܝ

                  ܫܐܟܪ ܣܝܦ̮ܘ܇ ܒܓܼܕܝܪܕܐ

ܘܪ݁ܕܐ ܕܒܪܝܼܬܐ ܓ̰ܓܪܗܝܼܢ ܘܟܪܒܗܝܼܢ ܥܠܡܝܼ
ܟܐܡܪܐܠܝܼ، ܟܠ ܝܘܡܐ ܡܬܒܼܝܼܬܒܼܠܢ
ܒܣ ܥܠ ܪܫ ܩܒܼܪ̈ܐ
ܐܚܢܢ ܣܢܝܼܩܐܝܼܗ݇ܡܚ ܕܕܪܬܘܿܠܢ
ܥܠ ܪܫܐ ܕܕܝܼܪܘܬܐ ܕܟܼܡܬܐ، ܬܐ ܕܡܪܥܫܚ ܬܘܼܪܡܣܐ
ܕܐܠܝܗܝܢ
ܕܐܠܝܗܝܢ
ܘܬܐ ܕܣܦܪܚ ܡܢܗܝܢ ܚܠܒܼܐ
ܘܕܚܝܼܚ ܪܚܘܩܐ ܡܢ ܚܫܐ ܕܓܢܢܐ ܕܝܠܢ..
ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܼܬܠܝܼ ܡܝܐ ܢܨܝܼܚܐ ܘܒܣܝܼܡܐ
ܘܐܢܐ ܟܠܗܝܢ ܢܗܪܘܬܐ ܚܫܢܐ ܓܢܗܐ
ܒܘܪܝܼܕܝܼ ܘܒܫܪܝܢܝܼ
ܒܣ ܐܝܼܬܝܒܼ ܕܡܣܪܩܢ ܒܦܘܼܡܟܼܝܼ ܡܝܐ ܕܫܡܝܐ
ܫܢܝܼܓܼܐ ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܠܒܟܼܝܼ ܘܠܚܒܼܠܐ ܕܫܘܪܬܟܼܝ
ܘܐܝܼܬܒܝܼ ܕܡܣܪܩܢ ܡܝܐ ܕܦܓܼܪܝܼ
ܚܠܝܐ ܘܕܒܼܫܢܝܐ ܒܟܪܣܟܼܝ
ܕܡܩܕܚܐ ܫܘܼܪܬܟܼܝ
ܘܕܡܠܝܐ ܟܪܣܟܼܝ ܘܕܒܛܢܬܝ
ܘܕܡܕܒܪܬܝ ܒܪ̈ܝܬܐ ܚܕܬܐ
ܕܡܥܘܟܼ ܕܡܢܘܼܛܦܠܗ݇ܘܢ ܥܠ ܨܠܝܼܒܼܐ ܕܥܪܘܼܒܼܬܐ ܕܨܠܒܼܘܼܬܐ ܚܫܢܐ

ܫܬܪܗܝܢ ܠܥܘܡܩܐ ܕܓܢܢܐ ܕܒܓܼܕܝܕܐ
ܘܡܫܬܐܠܗ݇ܘܿܢ ܐܠܢܐ ܕܛܦܝܬܼܐ ܘܕܓܼܟܼܡܟܼ ܘܪܡܚܒܙ ܕܒܘܼܩܪܐ
ܘܕܐܙܢܓܘܼܠ، ܘܕܒܐܪܐ ܕܫܬܝܐ، ܘܕܫܘܼܦܐ ܕܘܕ
ܘܕܡܟܼܘܙܐ ܘܕܐܘܼܪܚܐ ܕܟܼܬܝܪ ܘܙܘܝܼܬܐ
ܡܠܬܘܼܟܼ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܫܪܪܬܐ ܫܬܝܼܪܐ
ܠܥܘܼܡܩܐ ܕܠܒܝܼ ܘܚܦܝܼܪܐ ܒܦܠܓܗ
ܐܠܦܝܐ ܕܝܡܐ ܘܕܢܗܪܘܬܐ ܕܣܘܿܟܠܐ ܕܚܝܐ،
ܐܝܗ..!!
ܡܐ ܩܢܕܐܠܗ ܠܒܘܿܟܼ ܪܘܝܼܚܐ ܘܦܬܝܼܚܐ ܕܟܠܗܝܢ
ܒܪܝܬܐ..!
ܐܚܢܢ ܡܢ ܚܒܼܠܐ ܕܫܘܼܢܩܐ
ܓܕܠܢ ܕܘܠܝܬܐ ܕܫܒܼܪ̈ܝܢ
ܘܗܪ ܗܕܟܼ ܫܒܼܩܠܢ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܫܢܩܐ ܣܪܚܬܐ
ܘܣܪܝܼܬܐ ܒܠܝܐ ܕܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܢܐ
ܕܟܬܬܘܿܪ̈ܝܐ ܕܒܪܝܼܬܐ
ܒܥܕܢܐ ܕܟܐ ܕܟܼܪ̈ܐ ܬܠܓܐ ܩܕ݇ܡܝܼ،
ܘܟܐ ܕܥܪ ܠܫܢܐ ܕܙܥܘܿܪܘܼܬܐ…
ܟܕܟܼܪܢ ܒܙܥܘܼܪܘܼܬܝܼ
ܐܡܝܼ ܢܥܣܠܐ ܐܝܼܕܝܼ
ܘܟܠ ܥܕܢܐ ܕܟܐ ܚܝܪܢ ܗܘܐ ܠܢܥܣܬܗ
ܕܟܼܪܢ ܗ݇ܘܐ ܫܥܬܼܐ ܕܐܝܼܕܝܼ ܕܪܫܡܠܗܿ ܥܠܗܿ ܐܡܝܼ،
ܘܗܪ ܗܕܟܼ ܒܫ ܟܡܪܢ ܗܘܐ ܢܥܣܬܐ ܕܐܝܼܕܝܼ
ܠܐ ܒܫ ܓܠܛܢ ܒܫ ܗܘܐ ܒܕܘܼܟܼܪܢܐ ܕܙܥܘܿܪܘܼܬܝܼ،
ܘܦܘܪ̈ܐ ܕܥܠܝܡܘܼܬܝܼ ܘܕܣܝܼܒܘܿܬܼܝܼ….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap