ܚܘܒܐ ܪܒܐ

ܠܛܝܼܦ̮ ܦܘܠܐ

ܫܢܓܼܬ ܒܚܘܒܟܼܝ ܘܐܢܐ ܙܥܙܪܐ        ܒܚܘܒܐ ܕܩܛܠ ܐܝܟܼ ܟܦܘܪܐ
ܚܘܒܐ ܗܢܐ ܕܐܡܚܠ ܠܒܝܼ            ܘܫܗܪ ܥܝܼܢܝܼ  ܐܝܟܼ ܢܛܘܪܐ
ܐܫܠܡ ܒܐܝܕܝ ܩܢܝܐ ܘܦܪܐ           ܐܝܟ ܐܡܢܐ ܘܐܝܟ ܡܚܘܪܐ
ܕܐܪܫܡ ܓܘܢܚܐ ܪܒܐ ܕܐܘܡܬܐ      ܘܡܒܟܢ ܡܢܐ ܥܡ ܫܝܼܦܘܪܐ
ܦܪܦܫ ܚܘܠܡܢ ܘܦܪܕܬ ܫܢܬܢ      ܘܕܢܚ ܫܡܫܐ ܘܓܠܐ ܨܘܪܐ
ܘܚܙܝܬ ܚܠܡܝ ܝܘܢܐ ܛܠܩܐ         ܡܢ ܒܙܝܼܩܐ ܕܒܙܝܼܩܪܐ
ܐܙܕܝܥܘ ܡܢ ܢܫܒܐ ܘܦܚܐ           ܘܥܘܪ̈ܐ ܐ݇ܘܟܘܡܐ ܕܠܐ ܐܝܩܪܐ
ܒܘܫ ܒܫܠܡܐ ܚܠܡܢ ܪ̈ܓܼܝܓܼܐ        ܚܝܢ ܩܘܝܘ ܢܠܐ ܒܚܘܪܐ
ܘܟܒܪ ܡܝܬܐ ܕܢܫܟܒܼ ܚܐܪܐ         ܛܒܼ ܡܢ ܚܝܼܐ ܬܚܘܬ ܚܛܘܪܐ
ܕܠܐ ܢܬܓܢܕܪ ܛܪܦܐ ܠܦܘܚܐ      ܒܝܬ ܐܩܠܬܐ ܐܝܟܼ ܣܝܼܩܘܪܐ
ܟܡܐ ܟܪܝܐܠܝܼ ܕܐܚܙܐ ܥܡ         ܓܙܪܐ ܕܥܒܪ̈ܒܐ ܛܥܝܐ ܒܕܒܼܪܐ!
ܐܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܫܒܼܩܐ ܕܐܬܪܐ       ܘܐܡܟܼ ܒܟܼܝܐ ܡ.ܬܐ ܛܪܘܢܐ؟؟
ܠܐ ܫܡܥܐ ܩܠܗ ܡܕ ܐܡܕܗܘܐ      ܘܢܟܣ ܠܒܐ ܒܪܡܘܬ ܫܦܪܐ܇

ܡܢ ܡܝܬܠܝܼ ܒܪܝܼ ܩܪܕܚ            ܡܢ ܐܩܪܝܼܟܐ ܕܥܒܼܪܝܢ ܚܠܘܠܐ
ܡܢ ܡܬܠܝܼ ܐܚܝܼ ܣܝܢܐ               ܡܢ ܐܠܡܢܐ ܖܕܡ ܕܒܼܘܪܐ؟؟!!
ܘܠܒܪ ܥܡܝܼ ܡܢ ܕܢܡܪܟ           ܘܡܢ ܢܝܼܘܙܝܼܠܢܕ ܐܫܘܪ ܚܒܼܪܐ؟؟!
ܝܬܒܢ ܠܐܘܪܚܐ ܘܚܝܼܪ̈ܢ ܥܝܼܢܝ         ܠܐܪܒܥ ܦܢܝܢ ܐܝܟܼ ܚܕܘܪܐ
ܠܐ ܐܢܝܙܐ ܣܟ ܣܛܪ ܡܢ ܕܡܥܐ       ܘܩܠܩܢܬܐ ܕܐ݇ܢܫܐ ܓܗܘܪܐ
ܡܛܝܬ ܠܫܪܪܐ ܕܠܐ ܢܐܪܘܥ ܒܗܘܢ ܠܐ ܒܗܝܢ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܒܒܝܬ ܩܒܼܘܪܐ 
ܛܥܐܘ ܒܓܘ ܬܒܼܝܠ ܐܝܟܼ ܬܢܢܐ      ܥܪܩ ܡܢ ܝܼܩܕܐ ܘܠܗܒܐ ܕܢܘܪܐ
ܐܘܗ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܠܐ ܚܣ ܡܡܬܘܡ   ܠܐ ܥܠ ܩܫܐ ܠܐ ܘܥܠ ܙܥܘܪܐ!!
ܘܝܼܠܝܼ ܠܐܢܫܐ ܕܛܥܢ ܢܝܪܐ           ܘܒܒܬܗ ܢܚܐ ܐܝܟ ܐܣܝܼܪܐ!
ܢܚܣܡ ܛܝܼܪܐ ܥܠ ܚܐܪܘܬܗ        ܡܐ ܠܒܼ ܢܦܘܪܚ ܘܡܐ ܫܩܝܪܐ
ܢܫܪܐ ܒܦܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܢܫܪܐ        ܥܠ ܫܪܝܘܬܗ ܢܚܣܘܕ ܚܙܘܪܐ
ܒܠܚܘܕ ܒܝܫܐ ܒܒܝܼܫܬ ܛܡܝܼܫܐ      ܐܫܬܒܼܗܪ ܕܢܗܘܐ ܒܘܪܐ
ܘܚܠܦ ܐܕܫܐ ܕܩܠܬ ܦܪܬ        ܥܡܗܘܢ ܢܦ̮ܫܐ ܡܫܩܼܢ ܢܘܪܐ
ܥܡܪ ܗܒܒܐ ܘܫܒܩܘ ܓܢܬܢ        ܐܬܪܐ ܗܘܗܐ ܠܟܐ ܥܩܘܠܐ
ܘܛܥܢ ܐܬܼܐ ܕܦܩܘܕܘܬܼܐ            ܟܠ ܓܝܣܐ ܘܟܠ ܥܒܘܪܐ

ܣܛܪ ܡܢ ܢܟܼܠܐ ܘܡܢ ܢܟܼܝܢܐ       ܘܡܢ ܓܘܕܦܐ ܠܝܬ ܠܗ ܫܘܓܼܠܐ
ܠܐ ܐܬܚܫܚ ܕܢܗܘܐ ܐܠܐ          ܐܝܟ ܗܒܠܐ ܠܐ ܣܥܘܪܐ
ܐܟܼܠ ܩܪܨܐ ܐܬܒܣܡܠܗ            ܬܥܠܐ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܢܛܘܪܐ
ܢܬܩܪܒܼ ܠܗ ܟܠ ܡܪܥܝܼܬܐ          ܘܢܣܒܼ ܦܪܙܐ ܛܝܼܡܐ ܕܥܘܠܐ
ܟܠ ܚܕ ܕܢܣܓܘܕ ܒܗܝܟܠ ܟܣܦܐ  ܢܣܟܝܼ ܪܚܡܐ ܠܗ ܡܢ ܦܬܟܼܪܐ
ܚܘܪ̈ܘ ܝܐ ܣܦܪ̈ܐ ܝܐ ܛܢܢܐ!!      ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ ܡܠܝܬ ܬܗܪܐ
ܟܠ ܕܡܢ ܡܣܠܐ ܕܢܗܘܐ ܚܐܪܐ     ܡܛܠ ܬܒܼܢܐ ܕܛܥܢ ܐܝܟ ܨܦܪܐ
ܒܥܝܢܐ ܕܐܬܬܗ ܢܗܘܐ ܓܒܼܪܐ       ܘܒܐܝܪܐ ܕܡܪܗ ܐܝܟ ܨܦܘܪܐ
ܐܝܬ ܠܗ ܐܘܪܝܐ ܕܡܙܘܢ ܙܒܼܢܐ      ܘܒܬ ܡܘܬܒܼܐ ܒܟܠ ܥܠܘܠܐ
ܠܒܫ ܐ݇ܝܩܪܐ ܐܣܟܝܡܐܝܬ           ܬܢܝܘܬ ܐܝܩܪܗ ܙܦܐ ܘܫܘܩܪܐ
ܡܚܝܼܠܗ݇ܘ ܣܓܝܼ ܘܕܡܟܼ ܫܢܬܐ        ܘܥܒܪܓܼܠܐ ܠܡܘܡܐ ܣܬܪܐ
ܡܢ ܢܘܓܼܪܐ ܚܢܢ ܘܡܣܟܝܼܢܢ         ܕܢܕܢܚ ܒܚܘܫܟܐ ܕܠܠܝܢ ܣܗܪܐ
ܘܟܪ̈ܝܟܼܝܢ ܠܢ ܚܫܐ ܘܟܐܒܼܐ         ܒܕܡܘܬ ܕܐܒܼܐ ܠܘܬ ܟܘܬܪܐ
ܘܠܝܬ ܠܢ ܙܝܼܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܩܢܝܐ      ܫܪܓܼܐ ܕܡܪܗܝܒܼ ܟܠ ܕܒܘܪܐ
ܐܝܬ ܠܢ ܢܝܼܫܐ ܫܡܝܢܝܐ              ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܝܟܼܬܐ ܟܼܛܘܪܐ
ܡܢ ܠܐ ܦܪܘܣ ܐܝܬ ܕܠܩܒܼܘܠ ܒܝܼܫܐ   ܘܠܣܛܐ ܘܬܥܠܐ ܐܪܝܐ ܥܝܼܪܐ
ܘܨܒܼܝܢܐ ܠܐ ܡܬܬܚܡܢܐ              ܠܐ ܢܙܕܥܙܥ ܕܠܩܒܼܘܠ ܩܛܝܼܪܐ
ܢܦܘܨ ܝܐ ܣܦܪܐ ܘܝܐ ܡܚܘܪܐ!!   ܩܢܝܘܟ ܒܗܪܐ ܘܠܒܘܟܼ ܟܘܼܪܐ
ܕܐܢܬܘ ܒܩܝܛܢ ܒܗܪܐ ܕܚܝܐ      ܘܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܒܣܬܘܢ ܐܝܟ ܢܩܘܪܐ
ܝܗܒܼܐ ܚܕܝܐ ܘܫܩܠܬ ܐܒܼܠܐ       ܩܪܠܘܟܼ ܚܒܼܠܐ ܘܪܫܘܟܼ ܕܘܠܐ
ܚܫܘܠ ܣܘܓܼܝܬܐ ܕܢܙܕܡܪܘ ܒܗܝܢ   ܕܩܠܬ ܘܦܪܬ ܥܡ ܚܒܘܪܐ
ܡܢ ܕܠܐ ܢܦܠܘܚ ܡܛܠ ܐܬܪܗ     ܦܩܚ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܐܟܼܘܠ ܚܒܼܪܐ
ܠܐ ܬܣܒܪ ܡܢ ܡܟܐ ܛܒܼܬܐ        ܛܒܼܐ ܒܠܚܘܕ ܢܫܦܥ ܦܐܪܐ
ܐܘ ܐܣܘܪܝܐ! ܠܐ ܬܚܘܬ ܠܚܝܐ    ܘܬܣܟܠܗܝܢ ܒܕܡܘܬ ܫܒܼܪܐ
ܘܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܬܢܝܙܐ ܥܝܝܼܢܟܼ     ܬܬܗܝܡ ܐܝܟܼ ܚܙܘܐ ܒܢܘܪܐ
ܠܐ ܟܠ ܥܝܼܡܐ ܢܢܚܘܬ ܡܛܪܐ      ܘܠܐ ܕܓܪܓܡ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܼܪܐ
ܛܥܢܘܟܼ ܨܠܝܒܼܘܟܼ ܐܡܝܢܐܝܬ         ܣܒܪܐ ܕܓܝܐ ܘܒܠܒܘܟܼ ܓܐܪܐ
ܒܐܝܕܘܟܼ ܦܓܼܘܪܐ ܒܪܓܼܠܘܟܼ ܩܝܪܐ ܠܚܨܘܟܼ ܢܝܪܐ .ܒܦܘܡܘܟܼ ܦܘܟܪܐ 
ܢܫܪܐ ܒܦܚܐ ܠܐ ܗܘܐܢܫܪܐ       ܥܠ ܫܪܝܘܬܗ ܢܚܣܘܪ ܚܙܘܪܐ
ܘܕܠܐ ܐܬܪܐ ܢܚܝܼ ܐ݇ܢܫܐ          ܥܪܛܠܐܝܬ ܟܼܛܝܪܐ ܡܢܦܪܐ
ܦܘܡܗ ܝܒܼܝܼܫܐ ܠܛܦܐ ܕܡܛܪܐ   ܘܠܚܦܘܬܐ ܨܗܐ ܕܒܼܪܐ
ܟܕ ܡܘܣܠܝܢܢ ܫܡܫܐ ܕܩܘܫܬܐ   ܣܡܝܐ ܡܐܢܐ ܥܒܕ ܒܒܗܪܐ
ܢܐܟܼܘܠܒܨܦܪܐ ܕܒܼܫܐ ܘܟܪܥܐ    ܘܒܠܠܝܐ ܫܬܐ ܘܪܘܐ ܚܡܪܐ
ܗܐ ܥܡܢ ܦܣ ܒܝܬ ܡܝܬܐ ܠܚܝܼ     ܢܣܟܝ ܣܒܼܪܐ ܡܢ ܝܪܘܪܐ
ܒܥܠܬ ܕܪܘܦܝܐ ܐܬܬܘܬܒܼܢܢ        ܐܬܚܘܣܢܢ ܕܠܐ ܥܕܘܪܐ
ܒܩܪܠܗ ܣܒܼܪܘܟܼ ܒܝܡ ܚܘܫܒܼܘܼܟܼ    ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܪܫ ܒܠܘܪܐ
ܡܐܢܐ ܬܣܒܪ ܝܐ ܒܪ ܦܘܠܐ      ܐܬܚܠܒܼ ܚܠܒܼܐ ܒܡܚܪ ܬܘܪܐ؟؟!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap