ܚܠܩܬܐ ܚܕܬܐ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܚܘܕܬܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܬܦܩܬܗܿ ܥܡ ܩܪ̈ܘܝܗܿ ܘܢܩܘܦ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܣܬܗܿ ، ܒܐܡܝܢܝܘܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܠܫܫܠܬܗܿ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ( ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ )، ܟܕ ܡܘܦܩܠܗܿ ܠܟܬܘܒܐ ܘܣܦܪܐ “ܓ̰ܠܐܠ ܡܪܩܘܣ ܥܒܕܘܟܐ” ܬܘܢܝܬܗ ( دموع دامية ) ܗܝ ܝܗ̄ܘܐ ܒܫܫܠܬܐ (62) ܡܢ ܫܫܠܬܐ ، ܘܐ̄ܬܝܠܗ ܒـ (228) ܦܬܘ̈ܬܐ ܒܓܘܫܡܐ ܡܨܥܝܐ ܘܒܡܦܩܢܘܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܛܒܥܬܐ ܡܣܘܩܠܬܐ.
ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܡܨܝܬܘܢ ܒܣܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܥܢܟܒܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap