ܛܝܣܬܐ ܡ̣ܢ ܘܪܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܟܢܵܚܠܸܚ ܦܲܓ̣ܪܲܢ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܥܝܼܩܹ̈ܐ

ܕܵܐܟ̣ ܕܝܠܝܼܦ ܠܵܗ̇ ܡܸܢܲܢ ܫܸܡܹܐ  ܕܲܟܦܵܬ̣ܚܵܐ ܡܲܪ̈ܙܝܼܒ̣ܵܗ݁ ܘܡܲܬܪܸܝܵܐ ܠܲܢ ܕܪܵܥܫܸܚ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܩܲܒ̣ܪ̈ܵܘܵܬ̣ܵܐ ܕܐܵܣܪܝܼ ܠ݉ܗܹܝܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܠܵܐ ܩܵܝܡܝܼ

ܘܲܟܒܵܝܙܝܼ ܐܸܠܲܢ ܡܲܝܹ̈ܐ ܡܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܨܵܗܹܝܚ ܠܥܹ̈ܕܵܬܲܢ ܘܐܲܒ̣ܵـ̈ـܗܵܬܲܢ

ܕܠܵܐ ܫܵܬܹܝܚ ܡ̣ܢ ܕܸܡܥܹ̈ܐ ܕܐܸܡܵـ̈ـܬܲܢ ܘܐܲܢܗܹܝܢ ܟܝܵܦܲܝ ܪܸ̈ܥܝܵܢܗܹܝܢ

ܘܐܲܢܗܹܝܢ ܟܡܲܕܥܸܪܝܼ ܠܝܵܘܡܵܬܗܹܝ̈ܢ ܠܐܲܠܦܵܐ ܘܲܬܫܥܲܡܵܐ ܙܩܵܪ̈ܝܵܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܘܐܲܢܗܹܝܢ ܟܩܵܠܲܝ ܚܸܛܹ̈ܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܲܟܦܵܝܵܐ

ܘܟܸܡܒܲܫܠܝܼ ܚܲܫܝܼܫܹ̈ܐ ܠܕܸܣܬܹܐ  ܡܫܘܼܡܪܵܐ

ܘܟܸܡ ܡܕܲܡܥܝܼ ܥܲܝܢܵܬ̈ܗܹܝܢ

ܘܐܲܚܢܲܢ ܗܲܪ ܟܫܵܬܹܝܚ

ܕܩܵܝܡܸܚ ܡ̣ܢ ܩܲܒ̣ܪ̈ܵܘܵܬܲܢ!

❁❁❁❁❁❁

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܡܲܫܬܸܩܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܡܲܪܕܘܼܬܲܢ

ܟܠܵܝܡܸܚ  ܥܘܼܦܪܵܐ ܘܲܟܓܵܒ̣ܠܸܚ ܠܹܗ ܒܕܸܡܲܢ

ܘܟܵܬ̣ܒܸܚ ܠܬܲܢܘܼܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ  ܕܛܝܼܢܵܐ ܛܹܝܬ̣

ܘܲܟܙܵܩܪܸܚ ܨܲܠܡܵܡܹ̈ܐ  ܕܲܢܒ̣ܝܼ̈ـܲܢ ܠܬ݇ܫ̈ܘܝܼܵܬܲܢ ܘܚ̈ܘܼܓ̰ܵܬܲܢ  ܘܲܣܦܲܕ݂ܵܝܵܬܲܢ

ܘܲܟܡܵܘܥܠܸܚ  ܠܸܫܵܢܲܢ ܒܚܘܼܡܵܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ  ܕܝܲܠܹ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܵܫܲܝ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܲܢ

ܘܲܟܕܵܝܩܸܚ  ܢܵܩܘܿܫܲܢ ܒܪ̈ܘܼܦ̮ܫܵܫܲܢ  ܘܲܒܪܹ̈ܫܵܘܵܬܲܢ

ܘܲܟܛܵܥܢܸܚ ܠܵܗ݁ ܛܵܐ  ܟܠܵܗ݁ ܗܵܕܹܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܘܠܵܐ ܟܛܵܥܢܵܐ ܠܲܢ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܚܲܒ̣ܠܵܐ ܕܢܘܿܢܝܼܬ݂ܵܐ  ܕܐ݇ܣܝܼܪ ܠܹܗ ܝܵܘܢܵܢ ܫܸܡܹܗ ܠܪ̈ܘܼܦ̮ܫܵܫܵܗ݁

ܘܲܡܒܵܬܹܪ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܪܒ̣ܝܼܗܹܝܢ  ܢܘܿܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܘܦܝܼܫܗܹܝܢ ܢܝܼܢܘܵܝܬ݂ܵܐ

ܘܐܸܕܝܘܿܡ ܟܵܐ݇ܡܪܝܼ ܠܲܢ ܡܵܢܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ݇؟

ܐܲܚܢܲܢ ܣܵܒ̣̈ܬܵܬܲܢ ܟܛܵܥܢܝܼ ܒܟܲܪ̈݇ܣܵܬ݂ܗܹܝܢ ܐܝܼܠܵܝܗܹܝܢ

ܘܲܟܝܵܠܕ݂ܝܼ ܐ݇ܟ̣ܵܠܵܐ ܕܡܵܘܟ̣ܠܝܼ ܥܵܠܡܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܣܵܒ̣ܵـ̈ـܬܲܢ ܟܦܵܬ݂ܚܝܼ ܗܘܵܘ ܟܘܼܡܵܡܹ̈ܐ  ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܡܵܘܟ̣ܠܝܼ ܗܘܵܘ ܠܲܟܦܝܼܢܹ̈ܐ

ܘܲܟܪܵܚܫܝܼ ܗܘܵܘ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܛ̣ܵܥܵܐ  ܕܡܲܕܥܸܪܝܼ ܠܵܗ݁ ܠܒܲܝܬ݂ܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗ݁

ܐܲܚܢܲܢ ܒܝܼܠܵܘܵܬ  ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܟܦܵܬܹܚ ܗܘܵܘ ܠܗܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܟܠܵܗ݁ ܕܘܼܢܝܹܐ

ܘܒܹܝܬ݇ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠܔ  ܕܡܘܿܩܛܸܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ ܠܐܝܼ̈ܕ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܫܵܒܵܟܹ̈ܐ

ܘܢܸܡܪܘܿܕ ܕܲܡܓܵܒ̣ܪܵܐ ܠܹܗ ܢܘܼܟ̣ܪܵܝܬܘܼܬܹܗ

ܘܒܹܝܬ̣ ܓܕ݂ܘܿܕ݂ܐ ܕܲܕܪܹܐ ܠܵܗ݁ ܕܸܡܵܗ݁ ܒܐܝܼ̈ܕ݂ܵܬ݂ܵܐ ܕܓܲܒܹ̈ܐ ܡܙܲܒܢܵܢܹ̈ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܓܲܕ݂ܵܠܹ̈ܐ ܕܝܲܠ̈ـܲܕ݇ܢ ܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܕܟܵܬ݂ܒܸܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܲܬ̣ܪܝܼ

ܘܡܲܫܸܬܝܵܢܹ̈ܐ ܕܨܲܗܵܝܹ̈ܐ ܠܬܸܢܵܝܬ݂ܵܐ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܕܡܘܼܢܦܸܠܔ ܠܲܢ ܠܫܸܡܹܐ  ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܲܢ

ܘܡܵܘܬܹܐ ܠܲܢ ܙܲܪܥܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܙܘܼܡܘܼܪ̈ܝܵܬܲܢ

ܘܛܲܥܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܚܵܒܹ̈ܐ ܘܥܲܘܵܝ̈ܵܬ̣ܵܐ  ܘܦܲܠܵܛܹ̈ܐ ܒܩܹܕܵܡ̈ܝܵܬ̣ܵܐ

ܕܢܵܛܪܸܚ ܠܫܸܡܵܢܲܢ ܘܫܵܡܛܸܚ  ܐ݇ܚܸܪ̈݇ܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܒ̣ܝܼܥܹ̈ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܛܸܠܵܢ̈ܝܵܬ̣ܵܐ ܕܟܲܪ̈ܡܫܵܝܹܐ ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ  ܡܫܘܼܡܪܹ̈ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܪܹܫ ܕܒܲܪ̈ܛܠܵܝܹܐ ܝܲܩܘܿܪܬܵܐ ܒܓܘܼܦܵܦܵܗ݁

ܟܨܵܦܹܝܚ ܥܘܼܩܵܢܵܐ ܕܨܲܠܸܡܗܹܝܢ ܓܘܼܠܩܹ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܓܹܐ  ܘܲܟܝܵܗܒܸܚ ܠܹܗ ܛܵܐ ܬܸܠ݇ܣܩܘܿܦܵܐ ܕܡܵܘܣܠ݇ܩܵܐ ܠܹܗ ܛܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܨܲܦܵܝܵܐ  ܘܚܲܨܲܢ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ

ܟܦܵܬ̣ܚܸܚ ܕܲܫܬܵܐ ܟܦܵܠܛܝܼ ܒ̈ܢܵܬ݂ܵܐ ܣܒ̣ܝܼܥܹ̈ܐ ܘܲܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܨܲܠܡܵܘܵܬ݂̈ܗܹܝܢ ܒܡܘܼܫ̈ܚܵܬ̣ܵܐ ܕܫܵܟܹܪ ܣܝܼܦ̮ܘܿ

ܚܘܼܪ ܠܫܵܥܬ̣ܵܐ ܠܵܐ ܟܪܵܚܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܪܵܚܫܸܚ

ܠܵܐ ܟܸܡ ܡܫܲܚܠܸܦ ܝܵܘܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܓܵܚܟܸܚ

ܪ̈ܘܼܚܵܘܵܬܲܢ ܬܲܪ̈ܥܵܘܵܬ̣ܵܐ ܦܬ̣ܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܛܲܚܵܢܹ̈ܐ ܕܓܘܼܪ̈ܝܵܬ̣ܵܐ  ܕܲܒܢܝܼܗܹܝܢ  ܬܲܫܥܝܼܝܲܬ̣ܗܹ̈ܝܢ!

❁❁❁❁❁❁

ܠܵܐ ܡܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ݇ ܡܵܢܝܼ ܝܸܘ݇ܚ ܐܲܚܢܝܼ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܕܲܛܒ̣ܝܼܥ ܠܲܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܥܝܼܩ ܠܵܗ݁ ܡܸܢܲܢ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܕܥܝ݂ܠܔ ܠܲܢ ܠܲܡܕܝܼܵܢ݇ܬ̣ܵܐ ܘܟܸܡ ܣܵܚܬܝܼ ܠܲܢ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܕܡܘܿܠܸܦ ܠܲܢ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܟܸܡ ܢܵܫܝܼ ܠܲܢ

ܝܵܐ ܡܵܪ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܫܸܢܹ̈ܐ ܪ̈ܲܚܘܼܩܹܐ

ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܐܵܣܹܪ ܕܸܩܠܲܬ̣ ܒܕܸܫܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܓܵܗܵܐ

ܘܲܕܡܲܣܡܸܟ̣  ܠܹܗ ܕܡܲܩܫܸܥܗܹܝܢ  ܕܸܡܲܢ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ!

ܛܵܒ̣ܥܸܚ ܠܵܐ ܩܵܝܡܸܚ

ܟܡܵܘܠܦܸܚ ܘܠܵܐ ܟܝܵܠܦܸܚ

ܟܡܵܘܟ̣ܠܸܚ ܘܐܲܚܢܝܼ

ܟܙܵܪܥܸܚ ܘܲܫܒ̣ܵܒܲܢ ܟܩܵܛܹܥ ܠܹܗ ܟܠܹܗ ܙܲܪܥܲܢ

ܟܡܵܝܬܸܚ ܘܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܵܬܲܢ ܟܩܵܛܠܝܼ ܠܲܢ

ܘܲܟܕܵܝܩܸܚ  ܪ̈ܘܼܚܵܬܲܢ ܒܢܵܩܘܿܫܹ̈ܐ ܕܥܹـ̈ـܕܵܬܲܢ ܨܵܘܪܲܢ ܡ̣ܢ ܟܘܼܡܡܲܢ

❁❁❁❁❁❁

ܐܘܿܗ ܐܲܬ̣ܪܝܼ

ܐܵܢܝܼ ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܵܝܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܩܫܝܼܥܗܹܝܢ ܥܲܝ̈ـܢܵܬ݂ܘܼܟ̣

ܘܓܵܘܵܝܵـ̈ܬ݂ܵܐ ܕܟܲܪܟ̣ܵܐ ܕܲܣܠܘܿܟ̣ ܕܲܓܪܝܼܫܗܹܝܢ ܒܵܬ݂ܪܹܗܹܝܢ  ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܠܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܢܵܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܓܸܠܓܵܡܸܫ ܘܡܵܪܝ ܒܸܗܢܵܡ

ܐܘܿܗ ܐܲܬ݂ܪܝܼ

ܡܘܼܪܚܸܫ ܠܘܼܟ̣ ܨܸܒ̣ܥܵܬ݂̈ܘܼܟ̣ ܠܚܲܡܫܵܐ ܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܘܗܵܕܹܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܟܸܡ ܩܵܛܠܝܼ ܠܝܼ ܘܟܸܡ ܥܵܪܩܝܼ ܠܘܼܟ̣!

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܓܲܒ̣ܵܠܹ̈ܐ ܕܝܵܘ̈ܡܵܬ݂ܵܐ ܒܚܲܠܒ̣ܵܐ ܕܣܵܒ̣̈ܬܵܬܲܢ ܕܲܟܡܵܠܝܼ ܠܲܝܗܝ ܟܘܼܡܵܡܲـܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܲܢ ܥܪܝܼܩܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܕܲܡܫܘܿܚܠܸܦ ܠܲܢ ܕܸܡܵܐ ܕܫܸܡܐܹܝܠܔ ܒܓܲܢܬ݂ܵܐ ܡܠܝܼܬ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܘܼܪ̈ܝܵܬܲܢ ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܹܝܬ݂݇ ܚܲܝܹ̈ܐ

ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܐܵܣܹܪ ܕܸܫ̈ܬܵܬܲܢ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܲܝܢܲܢ  ܘܒܲܡܕ̈ܝܼܵܢ݇ܬܲܢ  ܟܝܼܢܵܐ ܓܢܝܼܒܹ̈ܐ

ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܫܵܪܹܐ ܩܸܛܪܵܪ̈ܲܝܢ 

ܨܗܹܐ ܠܲܢ ܠܬܘܼܢܵܝܬ݂ܵܐ ܘܟܸܡ ܣܵܝܟܝܼܗܹܝܢ  ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܵܗ݁ ܐܸܠܲܢ

ܟܦܝܼܢܲܢ ܠܥܘܼܦܪܲܢ ܘܟܸܡ ܓܵܒ̣ܠܝܼ ܠܹܗ ܒܲܚܛܝܼܵܬ݂ܗܹܝ̈ܢ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܒܟܲܪ̈݇ܣܵܬ݂ܵܐ ܕܐܸܡܵـ̈ܬܲܢ

ܘܲܟܢܵܛܪܸܚ ܠܩܲܒ̣ܵܪܵܐ ܕܲܡܦܲܠܸܛ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪ̈݇ܣܵܬ݂ܗܹܝܢ

ܘܐܸܡܵܐ  ܕܲܟܦܵܠܛܸܚ ܟܡܵܝܚܸܚ  ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ ܕܫܸܡܐܹܝܠܔ ܘܣܲܝܦܵܐ ܘܨܘܼܪܝܼܵܐ ܘܡܵܪܬܵܐ ܕܫܘܼܘܙܵܒ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܫܘܼܘܙܸܒ̣ ܠܵܗ̇ ܠܐܵܦ ܚܲܕ

ܘܕܲܫܬܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܫܡܝܼܥܵܐ ܐܵܦ ܚܲܕ ܒܓܵܘܗܹܝܢ

ܘܲܟܕܵܥܪܸܚ ܠܟܲܪ̈݇ܣܵܬ݂ܵܐ ܕܐܸܡܵـ̈ܬܲܢ

ܩܲܪ̈ܩܘܼܡܝܵܬܲܢ  ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܬܲܢ ܒܢܘܼܟ̣ܪܵܝܬܘܼܬ݂ܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܝܸܘ݇ܚ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܲܚܙܹܐ ܠܲܢ ܐܸܡܵـ̈ܬܲܢ  ܓܵܒ̣ܠܝܼ ܩܲܡܚܵܐ ܒܕܸܡܥܵܬ݂ܗܹܝ̈ܢ ܘܲܟܝܵܦܲܝ ܠܹܗ ܒܥܹܕܵܬ̣ܵܗܹܝ̈ܢ  ܕܠܵܐ ܟܵܦܹܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܐܵܟܹܠܔ ܠܲܢ

❁❁❁❁❁❁

 ܘܐܵܢܵܐ ܝܬܝܼܒ̣ܵܐ ܠܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܕܵܟ̣ܪܸܢ ܝܵܘܡܵـ̈ܬܲܢ

ܩܫܝܼܥ ܠܝܼ  ܡܵܬ̣ܘܵܬ݂̈ܝܼ ܟܸܡ ܡܫܲܢܸܫܠܝܼ ܡܕܲܢܕܘܿܠܹ̈ܐ ܒܐܲܒ̣ܵܬ݂ܗܹܝ̈ܢ ܘܐܸܡܵܬ݂ܗܹܝ̈ܢ ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܟܸܡ ܡܒܲܝܢܝܼ ܡ̣ܢ ܕܗܵܕ݂ܵܐ  ܕܸܡܵܐ

ܟܸܡ ܡܫܲܢܸܫܠܝܼ ܒܪ̈ܘܼܚܵܬ݂ܗܹܝܢ ܕܟܝܼܠܵܗ݁  ܣܝܼܟܬܵܐ ܕܘܼܢܝܹܐ ܐܸܠܗܹܝܢ ܨܲܠܡܵܗ݁

ܘܐܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܟܕܵܟ̣ܪܸܢ ܐܸܡܲܬ݇ܝ݇  ܕܩܝܼܡ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܡܘܼܛܦܹܐ ܠܝܼ ܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܘܼܢ ܚܕܵܐ ܒܐ݇ܚܹܪܬܵܐ

ܒܪ̈ܘܼܩܹܐ ܕܟܘܼܡܝܼ  ܕܟܝܼܗܘܵܐ  ܡܸܠܝܵܐ ܕܸܡܵܐ

ܥܒ̣ܝܼܕ݂ ܠܝܼ ܕܲܢܒ̣ܵܐ ܝܲܪܝܼـــــــــــــــܟ̣ܵܐ

ܘܲܬܒ̣ܝܼܪ ܠܝܼ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܟܝܼܗܘܵܐ ܠܵܗ݁ ܟܸܡ ܡܓܲܪܓܸܡܵܐ ܐܸܠܲܢ

ܘܟܸܡ ܥܵܒ̣ܕܸܢ ܠܹܗ ܩܸܫܬܵܐ ܕܛܲܝܵܣܬܵܐ

ܡܸܙ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܕܟܵܘܣܵܐ ܕܣܵܒ݂ܬܝܼ ܝܲܪܝܼܟ̣ܵܐ ܟܸܡ ܥܵܒ݂ܕܸܢ ܠܹܗ ܓܕ݂ܵܕ݂ܵܐ ܕܛܲܝܵܣܬܵܐ ܘܟܸܡ ܡܲܦܪܸܚܸܢ ܠܵܗ݁

ܡܘܼܦܪܸܚ ܠܝܼ ܡܸܢܵܗ݁ ܚܲܫܲܢ ܘܐܝܼܬ݂ܘܼܬܲܢ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܘܕܸܡܲܢ ܕܩܵܫܹܥܗܹܝܢ  ܐܲܠܵܗܵܐ

ܠܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩ ܠܝܼ ܕܘܼܟܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܟܸܡ ܡܲܦܪܸܚܸܢ ܠܵܗ݁

ܗܵܠܔ ܕܵܗܵܐ  ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܫܝܼܥܵܗ݁

❁❁❁❁❁❁

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܪܒܹܐ  ܠܝܼ

ܡܘܼܛܦܝܼ ܠܝܼ ܣܲܢܚܲܪܝܼܒ ܘܝܼܫܘܿܥ ܘܫܲܡܵܐ ܘܒܲܚܘܿ ܘܣܲܪܓܝܼܣ ܘܥܵܕܹܠܔ ܘܡܝܼܟ̣ܵܐܹܝܠܔ ܘܙܲܪܝܼܦ̮ܵܐ ܘܒܲܒܹܐ ܘܚܲܝܝܵܐ ܘܒܵܗܹܐ ܘܒܲܪܗܘܿ ܘܦܲܛܪܘܿܣ ܘܐܝܼܒ̣ܘܿܟܵܐ ܘܡܲܙܘܿ ܘܣܲܒܘܿܚܝܼ ܘܟܠܹܗܹܝܢ  ܩܲܫܹ̈ܐ ܘܫܲܡܵܫܹ̈ܐ ܐܵܢܗܹܝܢ ܘܩܲܒ̣ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܗܹܝܢ ܘܒܲܝܬ݂ܵܘܵܬ݂ܗܹܝ̈ܢ

ܚܲܕ ܟܸܡ ܡܲܛܦܝܼܢܹܗܹܝܢ ܒܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ܘܟܸܡ ܥܵܒܹܕ݂ܢܹܗܹܝܢ ܕܲܢܒ̣ܵܐ ܛܵܐ ܛܲܝܵܣܬܵܐ

ܘܲܥܒ̣ܝܼܕ݂ ܠܝܼ ܪܹܫܵܐ ܕܛܲܝܵܣܬܵܐ ܦ̮ܪܲܝܕܘܿܢ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܠܚܘܿܕܹܗ

ܘܟܸܡ ܕܵܪܹܝܢ ܠܵܗ݁ ܒܟܠܹܗܹܝܢ ܫܲܪܸ̈ܦ̮ܝܵܬ݂ܵܐ  ܕܲܐ݇ܣܝܼܪܗܹܝܢ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܒܓܵܘܗܹܝܢ

ܘܡ̣ܢ ܗ݁ܘ ܝܵܘܡܵܐ ܗ݁ܝ ܟܦܵܪܚܵܐ ܘܐܵܢܵܐ ܟܪܵܒܹܢ ܘܐܵܢܵܐ ܟܪܵܒܹܢ ܘܗ݁ܝ ܟܦܵܪܚܵܐ

ܗ݁ܝ ܟܦܵܪܚܵܐ ܘܐܵܢܵܐ ܟܡܵܝܬܸܢ ܘܗ݁ܝ ܟܦܵܪܚܵܐ ܘܐܵܢܵܐ ܟܦܵܪܚܸܢ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap