ܝܗܠܐ ܕ ܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܒܐܪܚܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ “ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܐܒܼ ܐ “ܕܘܪܝܕ ܐܝܫܘܥ ܒܪܒܪ”، ܦܩܘܕܐ ܘܡܐܝܣܬܪܘ ܕܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ، ܘܥܡܗ “ܣܐܡ ܐܘܦܿܝ” ܘ “ܦܪܝܕ ܣܠܡܐܢ” ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܡܫܬܐܣܢ̈ܐ ܒܐܘܪܟܣܬܪܐ، ܐܬܝܢ̈ܐ ܡܢ ܒܓܕܝܕܐ ، ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 9 ܟܢܘܢ ܬܪܝܢܐ 2023 ܒܒܢܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ.


ܘܚܩܪܗܘܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܦܪܝܫܘܬܝܗܝ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܟܡܝܘܬܐ ܘܐܕܫܝܘܬܐ، ܘܡܐ ܒܚܙܝܐܝܠܗܿ ܡܢ ܛܘܘܪܐ ܓܠܝܐ ܘܟܫܝܪܘܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗܿ ܚܕܬܐ، ܘܡܘܥܒܪܗܘܢ ܥܠ ܚܕܘܬܝܗܝ ܒܥܘܕܪܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ ܐܡܝܢܝ̈ܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܘ ܦܘܬܚܐ ܕܫܒܼܘܥܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ 2022، ܘܡܘܚܙܠܗܘܢ ܬܡܝܗܘܬܝܗܝ ܒܛܘܟܣܐ ܪܒܐ ܘܚܒܝܫ̈ܬܐ ܡܘܩܪܒܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܘܐܝܩܪܝܗܝ ܠܦܬܚܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܒܕܝܠܝܘܬܝ̈ܗܝ ܡܫܚܠܦ̈ܐ.


ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܚܩܪܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܥܠ ܦܘܠܚܢܐ ܦܪܝܫܐ ܕܡܘܩܪܒܠܗ ܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܥܒܝܪܬܐ، ܘܪܡܙܠܗ ܠܫܘܬܦܬܐ ܕܝܗܠܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܐܕܫܝܬܐ ܒܐܪܘܚܐ ܕܩܝܢ̈ܬܐ ܘܩܠ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܐܢܝ ܕܡܘܒܣܡܠܗܘܢ ܠܒܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ، ܘܡܘܒܝܢܗܘܢ ܓܘ ܬܚܡܠܝ̈ܬܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܐܢܝ ܕܠܘܐܠܗܘܢ ܓܠܚܝ̈ܬܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ. ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗ̄ܘܢ ܠܟܠܝܗܝ ܘܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܡܘܥܒܪܗ ܥܠ ܛܘܝܒܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܚܕܘܬܗܿ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ.


ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܐܒܐ “ܒܪܒܪ” ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܠ ܓܒܝܬܗܿ ܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܠܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܟܫܝܪܘܬܗܿ ܐܢܝ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܪܒܬܐ، ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܦܐ ܪܒܐ ܕܡܛܦܣܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܫܘܦܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܒܥܕܢܐ ܩܐܡܝܐ، ܘܡܘܥܒܪܗ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܥܠ ܛܘܝܒܐ ܕܝܗܠܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܗܘܐ ܡܛܝܒܐ ܐܝܟ ܣܛܘܟܣܐ ܥܒܼܘܕܐ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap