ܝܠܝܦܘܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚܝܪܬܐ ܒܘܫ ܪܘܝܚܬܐ / ( التعلم من منظور اوسع) ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܢܦܩ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܢܦܩܠܗ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܢ ܫܫܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܢܩܦܝܬܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܣܘܪܝܝܐ ܚܕ ܟܬܒܐ ܚܕܬܐ ܠܣܝܘܡܗ ܡܠܦܢܐ “ܣܐܡܝ ܒܗܢܐܡ ܐܠܡܐܠܚ” ܒܫܡܐ ܕ ܝܠܝܦܘܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚܝܪܬܐ ܒܘܫ ܪܘܝܚܬܐ / ( التعلم من منظور اوسع) .

ܡܫܢܐ ܟܬܒܐ ܢܘܣܝܐ ܦܪܨܘܦܝܐ ܕܟܬܘܒܐ ܓܘ ܡܠܦܢܘܬܐ ܘܝܠܝܦܘܬܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܒܝܢܬܝܗܝ. ܘܟܬܒܐ ܕ(التعلم من منظور اوسع) ܐܝܬܠܗ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܓܢ̄ܒ ܒܨܘܝ̈ܐ ܓܘ ܓܝܓܠܐ ܕܝܘܠܦܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܘܬܐ ܘܦܪ̈ܥܐ ܐܟܕܝܡܝ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܕܝܠܝܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢ ܐ̄ܢܫܝ̈ܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܝܘܠܦܢ ܟܢܘܫܝܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ ܢܦܫܐ.

ܚܒܫ ܟܬܒܐ ܫܬܐ ܦܣܘܩ̈ܐ :-
ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܚܒܫ ܠܡܫܡܗܘܬܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ، ܘܟܝܢܘܬܗܿ ܘܚܒܟܬܐ ܕܥܡܠܝ̈ܬܗܿ. ܘܓܠܚܬܐ ܕܡܣܬܟܠܢ̈ܘܬܗܿ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܦܘܫܩܝ̈ܗܝ ܘܛܝܡܢܬܝܗܝ ܡܢ ܓܢ̄ܒ̈ܐ ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ ܘܚܘܪ̈ܙܝܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ.
ܘܚܒܫ ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܚܝܪܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܘܐܣ̈ܐ ܘܥܒܼܘܕ̈ܐ ܕܛܘܘܪܐ ܕܚܝܪܬܐ ܠܝܠܝܦܘܬܐ. ܘܐܦ ܗܕܟ ܕܪܫ ܠܦܝܠܣܘܦ̈ܘܬܐ ܘܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܬܐܘܪ̈ܝܐ ܘܨܘܒ̈ܐ ܐܢܝ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܓܠܝ̈ܐ ܘܐܝܬܗ̄ܘܐܠܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘ ܛܘܪܢܬܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܥܡܠܝ̈ܬܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ، ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܛܘܟܣܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܡܕܪܫܢܘܬܐ ܠܕܪ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܐ، ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܡܕܝܢܝ̈ܘܬܐ ܢܗܪ̈ܝܢܝܐ ܘܡܛܝܬܐ ܠܕܪܐ ܕܢܘܗܪܐ.
ܘܚܒܫ ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܦܝܘܬܐ ܟܠܣܝܟܝ̈ܐ ܥܝܕܝ̈ܐ، ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܕܩܕܡ ܕܘܒܪ̈ܝܐ ܘܦܝܕܬܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ، ܝܕܥܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ. ܘܡܝܕܥܬܐ ܒܐܢܝ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗܿ ܓܘ ܦܪܡܝܬܐ ܕܥܡܠܝ̈ܬܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ، ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܦܚܡܘܬܐ ܘܬܘܚܡܐ ܕܢܘܩܙ̈ܐ ܕܚܝܠܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ، ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚܝܪܬܐ ܕܪܝܬܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ.
ܘܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ ܠܓܠܚܬܐ ܕܨܘܒ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܘܠܘܚܡܝ̈ܐ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܓܘ ܝܠܝܦܘܬܐ ܘܒܢܝܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܛܘܪܢܬܐ ܕܫܒܝܠ̈ܐ ܬܪ̈ܒܝܬܢܝܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܫܒܼܪ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܘܡܢ ܟܠ ܥܘܡܪ̈ܐ.
ܘܝܨܦ ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ ܥܠ ܢܝܫܐ ܐܣܝܐ ܡܢ ܟܬܒܐ، ܘܝܠܗ ܝܠܝܦܘܬܐ ܛܒܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ، ܘܥܒܼܘܕ̈ܐ ܒܫ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܘܐܠܨܝ̈ܬܐ ܠܝܠܝܦܘܬܐ ܛܒܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܠܟܠܝܗܝ ܫܒܼܪ̈ܐ.
ܘܚܒܫ ܦܣܘܩܐ ܫܬܝܬܝܐ ܘܐ̄ܚܪܝܐ ܡܠܘܐܐ ܠܐ ܥܝܕܝܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܝ̈ܢ، ܘܠܐܗ̄ܘܐ ܒܫܘܝܐ ܒܥܝܐ ܓܘ ܣܘܪܓܕܐ ܕܝܨܝܦ̈ܘܬܐ ܬܪ̈ܒܝܬܢܝܐ، ܘܝܠܗ ܡܠܘܐܐ ܕܥܣܩܘ̈ܬܐ ܕܝܠܝܦܘܬܐ. ܘܣܢܝܩܘܬܐ ܕܫܒܼܪ̈ܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܐܢܝ ܕܐܝܬܠܗܘܢ ܩܛܪ̈ܐ ܘܥܣܩ̈ܘܬܐ ܓܘ ܝܠܝܦܘܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܒܝܬܘܬܐ.
ܘܚܒܫ ܟܬܒܐ (201) ܦܬܘ̈ܬܐ ܘܒܓܘܫܡܐ ܡܨܥܝܐ ܘܛܥܢ ܪܩܡܐ( 72) ܡܢ ܫܫܠܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap