“ܟܢܪܐ” ܡܙܡܪܐ ܠܫܠܡܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܙܝܚܐ ܒܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܡܘܣܝܩܐ

ܟܬܝܒܬܐ: ܢܡܪܘܕ ܩܫܐ

ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܡܘܣܝܩܐ، ܘܡܕܟܼܪܬܐ ܠܪܘܚܐ ܕܡܘܣܝܩܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܠܝܐ (ܢܘܪܝ ܐܣܟܢܕܪ)، ܩܒܠܠܗܿ ܒܫܝܢܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܥܘܕܪܢ ܥܡ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ / ܐܪܒܝܠ ، ܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܦܝܫܘܐ (ܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ) ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 26 ܚܙܝܪܢ 2024.

ܫܘܪܐܠܗ ܪܡܫܐ ܒܡܡܠܐ ܕܩܒܠܬܐ ܒܫܝܢܐ ܒܝܕ ܡܘܕܥܢܝܬܐ ܕܙܘܝܚܐ، ܒܬܪ ܗܕܟ ܡܘܩܪܒܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ”، ܡܡܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ، ܐܡܪܗ ܓܘܗ: ( ܡܙܝܚܘܚ ܠܐܟܐ ܒܝܘܡܐ ܬܒܠܝܐ ܕܡܘܣܝܩܐ، ܗܘ ܕܡܙܝܚܝ ܓܘܗ ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܪ̈ܘܦܝܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܦܪܢܣܐ ܡܪܬܐ ܕܪܢܝܐ ܬܒܼܠܝܐ، ܘܡܫܪܪܘܚ ܓܘܗ ܕܡܘܣܝܩܐ ܡܕܢܚܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܪܫܝܐ ܝܗ̄ܘܐ ܒܟܪܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܘܝܗܒܠܗ ܠܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܢ ܥܬܝܪܘܬܗ ܒܩܝܢ̈ܬܗ ܒܣܝܡ̈ܐ، ܘܥܒܕܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܘܥܝܪ̈ܩܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܐ، ܕܡܫܪܪ ܐܕܝܘܡ ܥܠ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܚܝܝܬܐ ܐܚܘܬܢܝܬܐ ܓܘ ܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܘܥܝܪܩ، ܘܚܕ ܡܢܕܝ ܟܝܢܝܐܝܠܗ ܕܦܝܫܝ ܡܫܡܗ̈ܐ ܩܝܢ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܢܪܣܝ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܝܬܪܐ ܕܪܘܚܐ ܠܒܣܝܡܘܬܝܗܝ ܘܦܫܝܛܘܬܐ ܕܥܒܪܬܝܗܝ ܠܪܘܚܐ).

ܘܚܕܪ ܡܘܣܝܩܘܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܠܝܐ ܐ̄ܡܪܗ: (ܘܠܐ ܥܠܢ ܕܕܟܼܪܘܚ ܩܘܡܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܘܣܝܩܘܪܐ ܣܘܪܝܼܝܐ ( ܢܘܪܝ ܐܣܟܢܕܪ)، ܗܘ ܒܫܘܢܝܗ ܚܣܪܠܗ ܡܫܛܚܐ ܐܡܢܝܐ ܡܕܢܚܝܐ ܚܕ ܟܘܟܒܐ ܒܪܘܩܐ، ܘܠܐ ܒܥܐܠܢ ܕܥܪܒܝ ܢܩܫ̈ܗ ܡܢ ܪܡܫܢ ܐܠܐ ܐܝܬܗܘܐܠܗܘܢ ܚܕ ܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܓܘܗ).

ܘܚܬܡܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܡܡܠܗ ܒܐ̄ܡܪܐ: ( ܘܐܝܬܠܢ ܫܘܒܗܪܐ ܕܙܘܝܚܢ ܡܚܝܐܠܗ ܝܗܠܐ ܕܟܢܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܐܬܝܢܐ ܡܢ ܠܒܐ ܕܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܓܼܕܝܕܐ ܕܪܒܢܬܐ ܗܝ ܕܩܝܕܠܗ ܒܢܘܪܐ ܕܕܥܫ ܘܓܠܘܬܐ ( ܫܒܩܬܐ) ܘܠܐܝܠܗܿ ܐܚܪܬܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܓܘܢܚܐ ܕܝܘܩܕܢܐ ܕܐܘܢܐ ܕܗܝܬܡ، ܘܝܠܗܿ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܡܢ ܦܝܫܐܝܠܗ ܓܘ ܐܪܥܗ، ܡܚܒܢܐ ܠܐܪܥܗ ܫܒܘܩ ܡܢ ܟܠܝܗܝ ܥܣܩ̈ܘܬܐ ܕܚܙܐܠܗ.

ܘܟܕ ܫܩܠܠܢ ( ܩܝܬܪܐ) ܗܘ ܕܟܡ ܡܒܪܝܠܗܿ ܐܒܗܬܝ̈ܢ ܩܕ̄ܡ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢ̈ܐ ܚܕ ܪܘܫܡܐ ܠܙܘܝܚܢ ܐܕܝܘܡ، ܕܗܘܐ ܚܕ ܪܡܙܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܦܝܫܬܐ، ܘܡܬܒܠܢ ܬܠܬܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܠ ܣܟ̈ܬܗ ܕܬܪܨܝ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܘܝܠܗܿ ܡܠܬܐ ܕ (ܟܬܐ) ܗܝ ܕܣܘܟܠܗܿ ܝܠܗ ܥܠܠܐ ܗܘ ܕܝܥܐ ܒܢܦܫܗ ܡܢ ܚܨܕܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܥܒܝܪܬܐ، ܘܗܝ ܡܕܡܝܐ ܒܕܥܪܬܐ ܕܥܡܢ ܠܚܝܘܬܐ ܒܬܪ ܟܠ ܢܦܠܬܐ ܕܓܕܫܐ ܓܘܗ ܒܝܘܪܟܼܐ ܕܬܫܥܝܬܗ.

ܒܬܪ ܗܕܟ ܫܘܪܐܠܗ ܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ ܓܠܚܗ ܓܘ ( 26 ) ܢܩܫ̈ܐ ܥܠ ܡܐܢ̈ܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܒܡܩܪܒܬܐ : ܣܘܓܼܝ̈ܬܐ ܡܢ ܛܟܼܣܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܡܩܛܥ̈ܐ ܡܓܘܒܝ̈ܐ ܘܡܩܢܬܢ̈ܐ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ، ܙܡܝܪܬܐ ܕܡܘܣܝܩܘܪܐ ܢܘܪܝ ܐܣܟܢܕܪ، ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ، ܘܦܝܫܠܗ ܚܬܝܡܐ ܪܡܫܐ ܒܙܡܝܪܬܐ ܩܘܪܕܝܬܐ ܕܐܡܢܐ (ܚܣܢ ܓ̰ܙܝܪܝ).

ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܝܗܘܐ ܚܕ ܪܡܫܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܐܡܢܐ ܫܪܫܝܐ ܘܡܓܘܒܝ̈ܐ ܡܡܬܠܝܗܝ ܟܠ ܐܕܫ̈ܐ ܕܓܘܢܐ ܥܝܪܩܝܐ ܫܦܝܪܐ، ܒܫܒܝܠܐ ܐܘܡܢܝܐ ܒܪܘܝܝܐ.
ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫܠܗ ܪܡܫܐ ܡܩܪܒܬܐ ܕܠܘܚ̈ܐ ܪ̈ܩܕܝܐ ܘܦܠܟܠܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܝܗܠܐ ܕ(ܐܠܝܣ) ܘܝܗܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܢ̈ܐ.
ܘܒܚܘܬܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ܡܘܩܪܒܠܗ ܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ “ܐܪܝܐܢ ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ” ܡܓܫܡܐ ܠܦܩܘܕܐ ܕܐܘܪܟܣܬܪܐ ܐܒܐ “ܕܪܝܕ ܒܪܒܪ”.

ܘܦܝܫܠܗܘܢ ܡܛܝܒܐ ܠܙܘܝܚܐ ܘܙܝܪܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܕܡܟܝܢ̈ܬܐ “ܐܝܕܢ ܡܥܪܘܦ” ، ܘܗܘܦܪܟܐ ܕܐܪܒܝܠ ” ܐܘܡܝܕ ܚܘܫܢܘ”، ܘܘܟܝܠܐ ܕܘܙܝܪܘܬ ܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ “ܐܪܝܐܢ ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ” ܘܚܕܟܡܬ ܗܕܡ̈ܐ ܕܓܝܓܠܐ ܕܝܦܠܘܡܛܝܩܝܐ ܘܟܢܫܐ ܪܒܐ ܕܐܬܝܠܗ ܡܢ ܐܪܒܝܠ ܘܥܢܟܒܐ ܘܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܟܪܟܘܟ.

ܘܦܝܫ ܕܐܡܪܚ ܕ( ܐܘܪܟܣܬܪܐ ܕܟܢܪܐ) ܫܘܪܐܠܗ ܡܢ ܐܝܠܘܠ 2019 ܒܝܕ ܢܲܩܵܫܹ̈ܐ ܦܠܝܚ̈ܐ ܥܠ ܡܐܢ̈ܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ، ܚܘܪܙܗ ܗܘ ܕܓܠܐܠܗ ܨܘܪܬܐ ܒܗܪܢܬܐ ܕܐܬܪܗ ܥܝܪܩ ܘܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܪܫܝܐ ܨܪܝܟܐ ( ܐܚܢܝ ܠܐܟܐܝܘܚ) ܟܢܪܐ ܡܙܡܪܐ ܠܫܠܡܐ ܒܐܪܥܐ ܣܢܝܩܬܐܝܠܗܿ ܠܫܠܡܐ، ܚܒܫܐ ( ܫܬܝܢ ) ܢܲܩܵܫܹ̈ܐ.

ܪܘܫܡܐ ܕܙܘܝܚܐ ( ܩܝܬܪܐ ܫܘܡܝܪܝܬܐ) ܦܝܫܠܗܘܢ ܛܒܝܥܐ ܥܠ ܝܬܪ̈ܝܗܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܬܪܨܝ ܡܠܬܐ ܕ( ܟܬܐ) ܡܢ ܣܘܟܡܐ ܕܐܡܢܐ ܥܠܝܡܐ (ܝܘܣܦ ܥܙܝܙ ܐܢܟܝ).
ܡܘܣܝܩܘܪܐ ܬܒܠܝܐ ( ܝܘܣܦ ܐܣܟܢܕܪ 1938-2023) ܘܦܠܚܠܗ ܡܫܢܝܐ ܒܝܘܪܟܐ ܕܡܐܙܠܬܗ ܐܡܢܝܬܐ ܥܬܝܪܬܐ (60 ܫܢ̈ܐ) ܥܠ ܫܢܝܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܼܝܬܐ ܡܘܣܝܩܝܬܐ ܣܦܘܬܢܝܬܐ ܠܠܫܢܐ ܫܡܥܝܐ ܘܢܛܪܬܗܿ ܡܢ ܬܠܩܬܐ، ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܦܛܠܗ ܠܡܒܪܝܬܐ ܕܣܘܘܕܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܪܢܝܝܐ ܫܩܝܠܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܼܝܬܐ ܘܥܪܒܝܬܐ، ܘܣܝܡܠܗ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܐܝܟ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܐܢܝ ܕܫܘܪܪܠܗ ܓܘܝܗܝ ܥܠ ܐܣܘܪܐ ܒܝܢ ܡܘܣܝܩܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܡܥܪܒܝܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap