ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܩܒܠ ܐܣܘܪܐ ܟܠܕܝܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ 

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ (ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܐܣܘܪܐ ܟܠܕܝܐ ܓܘ ܐܪܒܝܠ ܠܡܩܪܒܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܠܡܝܩܪܘܬܗ ܒܦܘܪܣܐ ܕܫܩܠܬܗ ܕܪܓܼܗ ܚܕܬܐ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ݂ܘܡܘܩܪܒܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܡܝܩܪܐ (ܓܘܪܢ ܥܒܕ ܐܠܓܒܪ ܣܠܡܢ) ܪܫ ܐܣܘܪ ܗܘܢܝ̈ܐ ܒܣܒܪܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܢܨܚܢܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܕܒܪܢܗܿ ܘܟܕܝܪ̈ܗܿ ܕܫܩܠܝ ܫܘܦܝ̈ܗܝ ܚܫܝܚ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܥܡܢ ܘܢܛܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܣܘܪܝܝܐ ܫܦܝܥܐ ݂ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ (ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ) ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܗ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܐܣܘܪܐ ܟܠܕܝܐ ܘܦܬܝܚܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐܓܘܢܝܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܓܘ ܓܝܓܠ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ ܩܪܝܒܐ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap