ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܥܪ ܦܪܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܕܗܘܟ

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ (ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܕܬܢ̈ܗܿ ܠܡܟܬܒܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܕܗܘܟ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 11 ܢܝܣܢ 2022 ܠܚܝܪܬܐ ܥܠ ܫܒܝܠܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܘܟܠܝܬܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢ̈ܗ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܝܫܐ ܕܚܝܠܢܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܟܡܝܠܐ ܒܝܢܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܕܗܘܟ ܠܚܝܠܢܬܐ ܕܓܪܗܿ ܓܘ ܫܫܠܬܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܢܝ ܕܦܝܫܝ ܥܒܝܕܐ ܓܘ ܡܫܩܠܐ ܐܬܝܢܐ ܠܦܘܬ ܣܘܪܓܕܐ ܫܢ̄ܬܢܝܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap