ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܥܪ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܙܟܼܘ 

ܣܥܪܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܡܪܘܬܗ ܕܡܪܝ (ܦܝܠܝܟܣ ܣܥܝܕ ܐܠܫܒܝ) ܪܥܝܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܘ ܟܠܕܝܬܐ، ܒܒܝܬ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܘܬܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ، ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ 30/ ܬܡܘܙ 2022 ، ܒܛܘܝܒܐ ܕܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܟܗܢ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ.

ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܫܒܝܵܠܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܫܒܝ̈ܠܐ ܕܚܝܠܢܬܐ ܕܩܐܡ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܓܘ ܙܟܘ ܘܣܢܕܬܐ ܕܙܘܥܐ ܡܪܕܘܬܝܢܐ ܓܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ، ܥܡ ܚܬܬܐ ܥܠ ܓܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܥܒܘܕܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܡܨܝܬܐ ܕܡܛܘܪܢܬܗ ܕܩܘܝܡܐ ܓܘܗ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap