ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܩܒܠ ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕ M ܣܬܘܕܝܘ

ܣܘܩܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ” ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ، ܡܕܒܪܢܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕ M ܣܬܘܕܝܘ ” ܫܒܘ ܡܝܟܐܝܠ ܫܒܘ” ܘܥܡ ܡܝܩܪܬܐ ” ܦܬܪܝܣܝܐ ܡܥܘܨܿ” ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܕܦܪܣܩܠܐ M ܪܕܝܘ ، ܘ” ܐܣܝܠ ܓܼܪܝܼܒܿ” ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܕܚܘܪ̈ܙܐ ܒܦܪܣܩܠܐ، ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 17 / ܐܒ / 2022 . ܘܕܪܫܠܗܘܢ ܬܪܘܝܗܝ ܓܢ̄ܒܢ̈ܐ ܓܘ ܬܦܩܬܐ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬܝܗܝ ܘܡܨܝܬܐ ܕܥܒܕܬܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܘܬܚܠܦܬܐ ܕܒܚܝܪ̈ܘܬܐ. ܘܡܘܚܘܐܠܗܘܢ ܣܥܘܪ̈ܐ ܐܝܩܪܝܗܝ ܒܡܐ ܕܡܩܪܒܐܠܗ ܡܕܒܪܢܘܬܐܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܡܥܒܕܢ̈ܐ ܘܡܘܚܘܐܠܝܗܝ ܒܝܬ ܥܕܢܐ ܛܘܝܒܝܗܝ ܠܙܘܕܐ ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܕܥܬܝܕ. ܘܡܢ ܓܢ̄ܒܗ ܡܘܩܪܒܠܗ ” ܐܘܓܼܢܐ ” ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܐܝܙܓܕܘܬܐ ܣܥܘܪܬܐ ܘܡܚܘܬܬܠܗ ܕܬܪ݁ܥܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܦܬܝܚ̈ܐܝܠܗܘܢ ܩܕܡ ܟܠܝܗܝ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܡܘܚܘܐܠܗ ܛܘܝܒܗ ܐܡܝܢܝܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܬܝܪ̈ܝܬܐ ܝܘܕܥܝ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap