ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܡܛܝܡܢ ܥܡܠ̈ܐ ܕܟܕܝܪ̈ܐ ܘܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܩܛܪܗ ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܡܝܩܪܐ”ܟܠܕܘ ܪܡܙܝ ܐܘܓܼܢܐ” ، ܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ 2 ܚܙܝܪܢ 2024، ܓܘ ܐܘܢܐ ܕܒܝܬ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܪܘܣܬܩܐ ܕܥܢܟܒܐ، ܟܦܫܬܐ ܥܡ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܘܣܗܡ̈ܐ ܘܟܕܝܪ̈ܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ ܢܩܝܦ̈ܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ، ܠܕܘܪܫܐ ܕܣܘܪܛܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܬܝܢܐ.

ܘܡܛܘܝܡܢܗ “ܐܘܓܼܢܐ” ܒܡܬܚܐ ܕܟܦܫܬܐ ܠܥܡܠ̈ܐ ܡܘܩܪܒܐ ܒܝܕ ܟܕܝܪ̈ܐ ܘܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܟܠܝܗܝ ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܢܩܝܦ̈ܐ ܐܠܗܿ، ܠܡܐ ܕܡܘܩܪܒܠܗܘܢ ܡܢ ܥܡܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܐܢܝ ܕܩܝܡܠܗܿ ܒܓܘܝܗܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܒܡܬܚܐ ܥܒܝܪܐ، ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܝܬ ܓܠܚܐ ܕܟܬܒܐ ܦܬܝܚܐ ܒܕܘܪܬܗ ܬܠܝܬܝܬܐ ܘܝܘܡܐ ܙܘܝܚܝܐ (Children’s Day) ܗܘ ܕܦܝܫܠܗ ܥܒܝܕܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܪܐ ܬܒܠܝܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܥܢܟܒܐ.

ܘܫܘܪܪܠܗ “ܐܘܓܼܢܐ”، (ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܥܠ ܪܘܦܫܐ ܕܟܕܝܪ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܡܕܒܪ̈ܢܘܬܗܿ ܘܣܗܡ̈ܗܿ ܦܣܩܐ ܥܠܝܗܝ ܬܪܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܘܠܝܬܝܗܝ ܫܕܬܢܝܬܐ ܗܝ ܕܩܝܡܝ ܓܘܗܿ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܘܫܦܝܘܬܐ، ܘܗܘ ܬܪܝܢܐ ܦܘܠܚܢܝܗܝ ܒܐܗܐ ܓܢ̄ܒܐ ܐܘܡܐܢܝܐ ܦܣܩ ܥܠܝܗܝ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܒܫ ܪܒܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܐ)، ܘܒܥܐܠܗ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܥܘܕܪܢܐ ܓܘ ܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܐܢܝ ܒܣܒܪܐ ܕܦܝܫܝ ܥܒܝܕܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܩܐܡܝܬܐ.

ܘܦܝܫܠܗ ܕܪܝܫܐ ܓܘ ܟܦܫܬܐ ܣܘܪܛܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܣܗܡܐ ܦܝܫܢܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܩܐܡܝܬܐ، ܥܡ ܕܘܪܫܐ ܕܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܘܥܒܘܕܘ̈ܬܐ ܒܫ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܐܢܝ ܒܕ ܩܝܡܐ ܓܘܝܗܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܥܡܢ ܒܡܬܚܐ ܐܬܝܢܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap