ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܐܡܢܐ ܪܒܐ ( ܫܗܪܡ ܢܛܿܪܝـܹ )

ܡܫܘܬܦܠܗܿ ܐܝܙܓܕܘܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܗܿ ܓܘܢܝܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـܼ ܐܘܓܹܢܐ) ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܕܬܢܗܿ ، ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܩܝܡܠܗܿ ܒܓܘܗ ܘܙܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܥܠܝܡ̈ܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܠܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܐܡܢܐ ܪܒܐ ( ܫܗܪܡ ܢܛܿܪܝـܼ ) ، ܒܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ 16/ ܐܝܪ 2022 ݂ ܘܡܘܩܪܒܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܐܘܓܼܢܐ ) ܟܦܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܠܐܡܢܐ ܪܒܐ ، ܒܫܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ، ܘܒܥܐܠܗ ܛܠܗ ܡܢܬܝܬܐ ܘܙܘܕܐ ܡܢ ܢܨܚܢ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܗ ܐܡܢܝܬܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap