ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܘܬܦܐ ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܡܙܝܚܢܘܬܐ ܕܣܬܪܐ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܕܟܪܐ ܕ( ܟܪܝܡ ܥܠܟܐ )

ܡܫܘܬܦܠܗ ܡܝܩܪܐ ( ܟܠܕܘ ܪܡܙܝـ ܐܘܓܼܢܐ) ܡܕܒܪܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪܗܝܝܐ ، ܘܥܡ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܫܕܬܢ̈ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ، ܓܘ ܙܘܝܚܐ ܕܡܙܝܚܢܘܬܐ ܕܣܬܪܐ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܕܟܪܐ ܕܦܪܨܘܦܝܘܬܐ ܐܬܪܢܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝܝܬܐ̤ ܡܫܢܝܐ (ܟܪܝܡ ܥܠܟܐ) ، ܗܘ ܙܘܝܚܐ ܕܩܝܡܠܗܿ ܒܓܘܗ ܡܫܬܐܣܬܐ ܕ(ܟܪܝܡ ܥܠܟܐ) ܒܥܘܕܪܢܐ ܥܡ ܡܢܬܐ ܕܒܬܝـ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܓܘ ܟܘܝܐ، ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ 18 /ܐܝܪ 2022 ، ܓܘ ܩܪܝܬܐ ܕܐܪܡܘܛܐ ݂ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕ (ܥܒܕ ܐܠܟܪܝܡ ܐܠܝܣ ܦܘܠܘܣ ܐܒܪܗܝܡ) (1876 ܡ-1948ܡ) ܡܫܘܡܗܐ ܒـ(ܟܪܝܡ ܥܠܟܐ) ̤ ܡܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܓܠܝ̈ܐ ܡܢ ܒܢܝـ̈ ܥܡܢ ܓܘ ܣܠܝܡܢܝܐ، ܕܥܪ ܫܪܫܗ ܠܩܪܝܬܐ ܕܐܪܡܘܛܐ، ܘܦܝܫܠܗ ܡܫܘܡܗܐ ܒܬܓܪܘܬܗ ܪܘܝܚܬܐ، ܘܝܗ̄ܘܐ ܘܙܝܪܐ ܕܡܠܝܘܬܐ ܓܘ ܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕ(ܡܚܡܘܕ ܐܠܚܦܿܝܕ) ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1922 ݂ ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܕܟܪܐ ܝܠܗܿ ܡܢ ܒܪܘܝܘܬܐ ܕܓܠܘܦܐ ( ܓ̰ܝܢܪ ܢܙܐܪ ) ݂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap