ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܫܪܝܐ ܒܐܡܗܿ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ( ܡܪܕܘܬܐ )

ܫܪܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ، ܒܐܡܗܿ ܐܠܟܬܪܘܢܝܐ ( ܡܪܕܘܬܐ ) ܝܙܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ 31 / ܐܝܪ / 2022 ، ܡܘܩܪܒܐ ܠܪܘܚܐ ܕܡܫܬܐܣܢܐ ( ܡܪܕܘܬܐ ܘܪܩܝܬܐ ) ܡܫܢܝܐ ܕ. ( ܣܥܕܝـ ܐܠܡܠܚ) ܓܘ ܕܟܪܐ ܕܫܘܢܝܗ ܒܣܝܩܘܡ 31 / ܐܝܪ / 2014 ܕܦܝܫܐ ܐܡܝܢܬܐ ( ܡܪܕܘܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ) ܡܐܙܠܬܐ ܕܣܦܪ ܙܒܢܐ ( ܡܪܕܘܬܐ ܘܪܩܝܬܐ ) ، ܩܕ̄ܡ ܚܝܪܬܐ ܕܟܠܝܗܝـ ، ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ، ܥܠ ܡܪܕܘܬܢ ܘܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܝܘܪܬܢܢ ، ܘܥܠ ܛܒ̈ܐ ܕܥܒܘܕܘܝ̈ܬܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܥܕܢܐ ܩܐܡܝܐ ܘܒܕܥܬܝܕ.

( ܡܪܕܘܬܐ ܐܠܟܬܪܘܢܝܬܐ ) ܝܠܗܿ ܟܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܝ ܕܦܬܚܐ ܒܓܘܗܿ ܥܠ ܥܠܡܐ ܪܘܝܚܐ ܫܪܝܐܠܗܿ ܕܗܘܐ ܬܪܥܗܿ ܦܬܝܚܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܚܒܝܫܘܬܐ ܘܓܠܝܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܣܝܡ̈ܐ ܕܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܟܬܘܒ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܘܓܠܝܘܢܝ̈ܐ ܘܐܟܕܝܡܝܝ̈ܐ ، ܘܟܠܝܗܝـ ܒܪ̈ܘܝܐ ܒܚܩܠܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܘܝܘܪܬܢܝܐ ܘܐܡܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ، ܡܢ ܒܝܢـ̈ ܥܡܢ ܘܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܡܢ ܝܨܘܦ̈ܐ ܒܫܪܪܬܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܛܘܝܒܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܬܝܪܘܬܐ ܕܝܘܪܬܢܗ ܛܝܡܢܐ ܘܐܦ ܗܕܟ ܚܒܫ ܒܐܡܐ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܥܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܠܡܝܕܥܬܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܢܩܘܦ̈ܐ ܐܠܗܿ ܛܒ̈ܐ ܘܟܫܝܪ̈ܘܬܐ، ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܘܪ̈ܩܝܐ ، ܣܘܪܓܕܐ ܒܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܐܬܝܢ̈ܐ ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܩܛܥ̈ܐ ܕܦܝܕܝܘ ܟܪ̈ܝܐ ܕܚܕܟܡܐ ܟܫܝܪ̈ܘܬܗܿ .

ܘܙܘܕܐ ܡܢ ܡܝܕܥܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ، ܣܚܒܪܘܢ ܫܘܦܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܥܠ ܐܣܪܐ ܐܬܝܢܐ : mardutha.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap