ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܩܪܒܐ ܒܘܝܐܐ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܡܐ ( ܐܙܐܕܘܗܝ ܨܡܘܐܝܠ)

ܡܩܪܒܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܩܠܝܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ، ܒܘܝܐܐ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܡܐ ܒܟܝܪܬܐ (ܐܙܐܕܘܗܝ ܨܡܘܐܝܠ) ، ܗܝ ܕܡܫܘܢܐܠܗܿ ܥܠ ܣܒܼܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܝܘܡܐ ܕ 24 ܫܒܛ 2023 ܒܥܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ .
ܘܩܝܡܗ̄ܘܐܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܡܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܝܩܪܢܘܬܐ ܕܐܡܢܐ ܡܫܢܝܬܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܚܠܩܬܗܿ ܕܪܫܝܬܐ ܚܕܪ ܓܪܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܘ ܡܪܕܘܬܐ ܥܝܪܩܝܬܐ/ ܕܘܪܬܐ ܕܣܠܝܡܢ ܐܠܨܐܓܼ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 2012 ، ܒܩܠܕܐ ܕܗܒܢܝܐ ܛܥܝܢܐ ܪܘܫܡܐ ܕܚܠܩܬܐ ܕܪܫܝܬܐ، ܐܝܩܪܐ ܠܡܐܙܠܬܗܿ ܐܡܢܝܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡܢ ܡܒܥܢܘܬܐ ܘܦܘܠܚܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ.
ܘܦܝܫ ܕܟܝܪܐ ܕܐܡܢܬܐ ( ܐܙܐܕܘܗܝ ܨܡܘܐܝܠ)، ܦܝܫܠܗܿ ܝܠܝܕܬܐ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1941 ܘܝܠܗܿ ܡܢ ܒܟܝܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܐܡܢܐ ܥܝܪܩܝܐ ܒܐܣܟܝܡܐ ܓܘܢܝܐ، ܘܒܐܡܐ ܒܐܣܟܝܟܡܐ ܕܝܠܢܝܐ، ܡܘܩܪܒܠܗܿ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܬܠܦܙܝܘܢ ܘܒܐܡܐ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap